Мультимедийный “Шлем ужаса” Виктора Пелевина | Multimedijinis Viktoro Pelevino „Siaubo šalmas“

ISSN 0258–0802. LITERATÛRA 2007 49(2)

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÉ «ØËÅÌ ÓÆÀÑÀ»
ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÅËÅÂÈÍÀ
Ìàãäàëåíà Îõíÿê
ßãåëëîíñêèé óíèâåðñèòåò
Êàôåäðà ðóññêîé ëèòåðàòóðû XX–XXI ââ.

«Øëåì óæàñà» – ðîìàí î ñâîáîäå è ñâîáîäå
âîëè, êîòîðàÿ íà äåëå ñâîäèòñÿ ê ìíèìîé
âîçìîæíîñòè âûáîðà – ìíèìîé, ïîòîìó
÷òî âñåãäà îáóñëîâëåííîé
âíåøíèìè ôàêòîðàìè.»
Ëåâ

Äàíèëêèí

«Øëåì óæàñà» Âèêòîðà Ïåëåâèíà – ýòî
êíèãà, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü â ðàìêàõ
ìåæäóíàðîäíîãî ìåæèçäàòåëüñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîåêòà. Ñ ýòèì ïðîåêòîì –
íîâîé êíèæíîé ñåðèåé «Ìèôû» –
áðèòàíñêîå èçäàòåëüñòâî “ Canongate
Books” îçíàêîìèëî ÷èòàòåëåé 21 îêòÿáðÿ
2005 ã. íà ôðàíêôóðòñêîé êíèæíîé
ÿðìàðêå.
Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ïîä ëîçóíãîì “we
want to tell the story again” èçâåñòíåéøèå
àâòîðû èç ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí ìèðà
ïåðåñêàçûâàþò «âå÷íûå ñþæåòû» è
ñî÷èíÿþò ðîìàííûå âåðñèè èçâåñòíûõ
ìèôîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïðîåêòå
ó÷àñòâóåò öåëîå ñîçâåçäèå ïèñàòåëåé è
ïî÷òè òðèäöàòü èçäàòåëåé èç Àâñòðàëèè,
Áðàçèëèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè,
Ãîëëàíäèè, Äàíèè, Èçðàèëÿ, Èíäèè,
Èòàëèè, Êàíàäû, Êèòàÿ, Ïîëüøè, Ðîññèè,
ÑØÀ, Òàéâàíÿ, Ôðàíöèè, Øâåöèè,

ßïîíèè è äðóãèõ ñòðàí. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ýòî ñàìûé ãðàíäèîçíûé êíèãîèçäàòåëüñêèé ïðîåêò â ìèðå. Ñîîáðàçíî
ïðîåêòó, 2–3 ðàçà â ãîä âî âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå ñòðàíàõ îäíîâðåìåííî
áóäóò èçäàâàòüñÿ î÷åðåäíûå ïåðåñêàçû
äðåâíèõ ìèôîâ. Â Ðîññèè äî ñèõ ïîð
ïîÿâèëèñü ïàðàôðàçû ìèôîâ î: Ïåíåëîïå
è Îäèññåå («Ïåíåëîïèàäà» Ìàðãàðåò
Ýòâóä), Àòëàñå è Ãåðàêëå («Áðåìÿ: ìèô
îá Àòëàñå è Ãåðàêëå» Äæàíåò Óèíòåðñîí),
Ñàìñîíå («Ëüâèíûé ìåä» Äàâèäà Ãðîññìàíà), Òåñåå è Ìèíîòàâðå ( «Øëåì
óæàñà: êðåàòèôô î Òåñåå è Ìèíîòàâðå»
Âèêòîðà Ïåëåâèíà).
Êàê ïîäñ÷èòàëè àâòîðû ïðîåêòà, 15
ìàðòà 2038 ã. â ýòîé ñåðèè ïîÿâèòñÿ ñîòàÿ
êíèãà. Êòî áóäåò àâòîðîì ýòîé «þáèëåéíîé» êíèãè åùå íå èçâåñòíî – ìîæåò,
åå àâòîð åùå íå ðîäèëñÿ?
Îá îäèííàäöàòîé ïî ñ÷åòó è ïåðâîé,
íàïèñàííîé ïîä çàêàç, êíèãå Ïåëåâèíà
«Øëåì óæàñà» ãîâîðÿò: «íå ñîâñåì íîâûé
è íå ñîâñåì ðîìàí» (Èíòåðíåò 2005).
«Øëåì óæàñà» åùå â 2003 ã., â ðóêîïèñè,
áûë âûäâèíóò íà ñîèñêàíèå ïðåìèè
«Íàöèîíàëüíûé áåñòñåëëåð», íî òîãäà îí

91

ïðèçíàíèÿ æþðè íå ñíèñêàë. Êàê
ñëó÷èëîñü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåçàìå÷åííûé
â 2003 ã. ðîìàí ïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ
óñïåõîì è íàïå÷àòàí òèðàæîì â 100.000
ýêçåìïëÿðîâ? Äîâîëüíî òî÷íûé îòâåò íà
ýòîò âîïðîñ äàë ñêàíäàëüíûé êðèòèê Â.
Òîïîðîâ â ñòàòüå “Pelevin – cool”: «...Òàê
÷òî èçìåíèëîñü ñ òåõ ïîð – òåêñò Ïåëåâèíà, ñàì Ïåëåâèí, êðèòèêè èëè âðåìÿ?
Èçìåíèëñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ìåòîä ïîäà÷è:
ðóêîïèñü – ýòî îäíî, êíèãà – óæå äðóãîå,
à êíèãà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà
– ýòî cool» (Òîïîðîâ 2005).
«Øëåì óæàñà» èçâåñòåí â Ðîññèè â
íåñêîëüêèõ âàðèàíòàõ: âî-ïåðâûõ, â
îáû÷íîé êíèæíîé âåðñèè; âî-âòîðûõ, â
ýëåêòðîííîì âàðèàíòå – òåêñò ìîæíî
ñêà÷àòü íà ñâîé êîìïüþòåð; â-òðåòüèõ, â
ôîðìå àóäèîêíèãè, êîòîðàÿ äëèòñÿ 2 ÷àñà
40 ìèíóò; â-÷åòâåðòûõ, êàê òåàòðàëüíàÿ
ïîñòàíîâêà-ïðîåêò â ôîðìàòå „Active Fiction Show”. Âñå ýòî, íåñîìíåííî, ïîäòâåðæäàåò âûíåñåííîå ìíîé â çàãëàâèå ïðåäñòàâëåíèå î «ìóëüòèìåäèéíîñòè» ïðîèçâåäåíèÿ.
Ïîñòàâëåííûé ðåæèññåðîì Æèâèëå
Ìîíòâèëàéòå ñïåêòàêëü – ýòî ñèíòåç
òåàòðàëüíîãî ïåðôîðìàíñà, âèäåî, ìóçûêè, ëèòåðàòóðû è èíòåðíåòà. Âî âðåìÿ
ñïåêòàêëåé ïåðåä êðåñëàìè â çðèòåëüíîì
çàëå áûëè óñòàíîâëåíû êîìïüþòåðû:
çðèòåëè ìîãëè âûáðàòü ñâîé ðåæèì
âîñïðèÿòèÿ è îáìåíèâàòüñÿ âî âðåìÿ
ñïåêòàêëÿ êîììåíòàðèÿìè äðóã ñ äðóãîì
íåïîñðåäñòâåííî èëè â èíòåðíåò-÷àòå.
Íàáëþäàÿ çà äåéñòâèåì íà ñöåíå èëè íà
ýêðàíàõ âåá-êàìåð, ðàñïîëîæåííûõ â
ãëóáèíå ñöåíû, çâó÷àíèå ñïåêòàêëÿ
ìîæíî áûëî óñëûøàòü òîëüêî ÷åðåç
íàóøíèêè.

92

Ñ íîÿáðÿ 2005 ã. ýòîò «ñàìûé ìîáèëüíûé ðîìàí» ñòàëî âîçìîæíûì çàêàçàòü
íà ñîòîâûé òåëåôîí. Â èíòåðíåòå ìîæíî
íàéòè è «ñêà÷àòü» ðîìàííûå âèäåî,
êîðîòêèå ìóëüòèïëèêàöèîííûå ôèëüìû,
ìóçûêó, êîìèêñû, îáîè äëÿ ðàáî÷åãî
ñòîëà (www.shlem.com). Âñå ýòè âîïëîùåíèÿ «Øëåìà óæàñà», áåçóñëîâíî,
ïîìîãàþò ëó÷øå ïîíÿòü åãî ñóòü, õîòÿ,
êîíå÷íî, íå âñå ýëåìåíòû ïå÷àòíîãî
âàðèàíòà óäàëîñü ïåðåäàòü â èíûõ ôîðìàõ
(íàïðèìåð, â ðîìàíå ðàçãàäêà òîãî, êòî
æå íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ Ìèíîòàâðîì,
ïðåäñòàâëåíà â ãðàôè÷åñêîì âèäå). Î
ðàçíûõ ñïîñîáàõ èíòåðïðåòàöèè «Øëåìà
óæàñà» ñâèäåòåëüñòâóþò òå, êîìó óäàëîñü
ïðî÷èòàòü ðîìàí, ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëü
è ïðîñëóøàòü àóäèîêíèãó: «â àóäèîâåðñèè
âñå ïåðñîíàæè ãîâîðÿò ÷åòêî ïî êíèãå, à
âîò Ñàðòðèê (îí æå Ñëèô) îòêëîíÿåòñÿ
îò òåêñòà ïî ïîëíîé ïðîãðàììå, ÷åì
òåðÿåò âñþ ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü, õîòü
è ðóãàåòñÿ ìàòîì, íî íå òàì, ãäå ýòî
íàïèñàíî â êíèãå ☺ à âîò â ñïåêòàêëå ó
íåãî ïðîèñõîäèò íåêàÿ ñìåñü êíèãè è
äèñêà... òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî äëÿ
àóäèîâåðñèè Ïåëåâèíà ïåðåâîäèëè åùå ðàç,
ïðè÷åì íå ñàì Ïåëåâèí, à êòî-òî äðóãîé»
(Èíòåðíåò 2005à).
 ñåíòÿáðå 2003 ã. ñàì Ïåëåâèí âûñêàçàëñÿ î ñâîåì ïðîèçâåäåíèè òàê: «ÿ áû
îñòåðåãñÿ íàçâàòü “Øëåì óæàñà” ðîìàíîì, ýòî íå÷òî äîñòàòî÷íî âíåæàíðîâîå, áëèæå ê ïüåñå» (Ïåëåâèí 2003).
Èçäàòåëüñòâî «Îòêðûòûé ìèð», ïóáëèêóþùåå â Ðîññèè ñåðèþ «Ìèôû», íà
îáëîæêå êíèãè ðåêëàìèðóåò ðîìàí ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âèêòîð Ïåëåâèí ñîçäàë
ãèïíîòè÷åñêèé ìèð, â êîòîðîì ñþððåàëüíîå
ñòàëêèâàåòñÿ è ñëèâàåòñÿ âîåäèíî ñ

ãèïåððåàëüíûì. (...) Îòêðûâàÿ êíèãó,
÷èòàòåëü âñòóïàåò â ëàáèðèíò, ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâà ïàðàëëåëüíûõ ïðîñòðàíñòâ è èçìåðåíèé...».
Î ÷åì æå ýòîò ðîìàí-ïüåñà, íàçâàííûé
â ïîäçàãîëîâêå «Êðåàòèôôîì î Òåñåå è
Ìèíîòàâðå»? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ íå òàê
óæ ïðîñò. Íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, ãäå
è êîãäà ïðîèñõîäèò äåéñòâèå Øëåìà
óæàñà. Â îòäåëüíûõ êîìíàòàõ-êàìåðàõ ñ
äîâîëüíî àñêåòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé
ïðîæèâàþò âîñåìü ãåðîåâ (òðè æåíùèíû
è ïÿòåðî ìóæ÷èí), îçíà÷åííûå èìåíàìèêîìïüþòåðíûìè «íèêàìè», êîòîðûå äëÿ
íèõ âûáðàë íåêèé ìîäåðàòîð: Ariadna,
IsoldA, UGLI666, Organizm(-, Romeo-yCohiba , Nutscracker , Monstradamus ,
Sliff_zoSSchitan. Îäèí èç ãåðîåâ îáúÿñíÿåò:

ß íàõîæóñü â êîìíàòå. Èëè â êàìåðå, íå çíàþ,
êàê ïðàâèëüíåå. Îíà íåáîëüøàÿ. Çåëåíûå ñòåíû,
íà ïîòîëêå áåëûé ïëàôîí. Ó ñòåíû êðîâàòü. Ó
äðóãîé ñòåíû — ñòîë ñ êëàâèøíîé äîñêîé, íà
êîòîðîé ÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïå÷àòàþ.
Äîñêà íàìåðòâî ïðèêðåïëåíà ê ñòîëó. Íàä
ñòîëîì – âäåëàííûé â ñòåíó LCD-ýêðàí çà
òîëñòûì ñòåêëîì. Íà íåì ïîÿâëÿþòñÿ ýòè
âîò áóêâû. Ðàçáèòü åãî íåëüçÿ, ÿ óæå ïðîáîâàë.
 êîìíàòå äâå äâåðè, îäíà èç ñòðàííîãî ÷åðíîçåëåíîãî ìåòàëëà, îíà çàïåðòà.  åå öåíòðå
êàêîé-òî âûñòóï. Äðóãàÿ äâåðü – äåðåâÿííàÿ,
áåëîãî öâåòà, âåäåò â âàííóþ. Îíà îòêðûòà
(9–10).

Ãåðîè ðîìàíà ïûòàþòñÿ îòâåòèòü íà
âîïðîñ, çà÷åì êòî-òî èõ çäåñü çàòî÷èë?
Ìîæåò, îíè óìåðëè è îêàçàëèñü íà òîì
ñâåòå? Ìîæåò, ýòî êàêîé-òî óäèâèòåëüíûé
ñîí? Ïîçäíåå ãåðîè íà÷èíàþò äîãàäû-

...÷òî êàñàåòñÿ èìåíè, åãî íå ÿ ïðèäóìàë. Îíî
ñàìî ïîÿâëÿåòñÿ íà ýêðàíå, êîãäà ÿ îòïðàâëÿþ
ñîîáùåíèå. ß íå Ðîìåî. ß õõõ. Ïðîôåññèîíàëüíûé õõõ åñëè êîìó èíòåðåñíî (12)1.

âàòüñÿ, ÷òî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â íîâîì

Ìåæäó ñîáîé ïåðñîíàæè ìîãóò îáùàòüñÿ òîëüêî ÷åðåç «íèòü» èíòåðíåò-÷àòà.
Òðè «õ», êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â ðåïëèêàõ
ãåðîåâ, – ýòî âìåøàòåëüñòâî, òîãî, êòî
ñëåäèò çà îáùåíèåì ãåðîåâ â èíòåðíåòå.
Ìîäåðàòîð íå ïîçâîëÿåò ãåðîÿì
ñàìîâûÿâëåíèÿ – ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîáåñåäíèêàì ëèøíèõ ñâåäåíèé î ñåáå, ñâîåé
ïðîôåññèè, ñâîåì ìåñòå ïðîæèâàíèÿ. Èì
òàêæå íåëüçÿ ðóãàòüñÿ – ðóãàòåëüñòâà
ñðàçó ïðåâðàùàþòñÿ â òå æå ñàìûå «õõõ»:
Ñëóøàé, òû, ÿçûêîâåä xxx, çàòêíèñü (199).
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ýòîãî èíòåðíåòíîãî îáùåíèÿ îïèñûâàåò ñâîå çàêëþ÷åíèå
òàê:

ñòèõîòâîðåíèÿ: «ïîñòðîþ ëàáèðèíò, â

ïåðåëîæåíèè ìèôà î Òåñåå è Ìèíîòàâðå.
Âåäü Ariadna íà÷àëà íèòü èõ ÷àòà ñëîâàìè,
êîòîðûå çâó÷àò êàê öèòàòà èç äðåâíåãî
êîòîðîì ñìîãó çàòåðÿòüñÿ ñ òåì, êòî
çàõî÷åò ìåíÿ íàéòè» (7). Âñêîðå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ó êàæäîãî èç ãåðîåâ çà
çàêðûòîé äâåðüþ (ñ ðåëüåôíûì èçîáðàæåíèåì, êîòîðîå, êñòàòè, ïîõîæå íà
ëîãîòèï èçäàòåëüñòâà «Îòêðûòûé ìèð»,
îïóáëèêîâàâøåãî «Øëåì óæàñà») – ñâîé
ñîáñòâåííûé ëàáèðèíò: ñïàëüíÿ, â
êîòîðîé êðîâàòü çàíèìàåò íå ìåíüøå
ïîëîâèíû ïðîñòðàíñòâà è ìèíè-áàð ñ
êîðîáî÷êàìè ñî ñíîòâîðíûì (ó Ariadn’û);
àëëåè â ïàðêå, êîòîðûå ïîñòîÿííî ðàçâåòâëÿþòñÿ è ïîâîðà÷èâàþòñÿ (ó Isold’û);
ãîòè÷åñêèé ñîáîð ñ ëàáèðèíòîì-ìîçàèêîé

1 Öèòàòû èç ðîìàíà ïðèâîäÿòñÿ ïî èçäàíèþ: Â.
Ïåëåâèí, Øëåì óæàñà. Êðåàòèôô î Òåñåå è
Ìèíîòàâðå, Ìîñêâà 2005. Ñòðàíèöà óêàçàíà â ñêîáêàõ
ïîñëå öèòàòû.

èç ãîëóáîãî ìðàìîðà íà ïîëó (ó UGLI666);
ëàáèðèíò, ïîñòðîåííûé èç ôàíåðû è
äîñîê, íàïîìèíàþùèé ñêðèí-ñýéâåð

93

«maze» â Windows – ëàáèðèíò ñî ñòåíàìè
èç êðàñíîãî êèðïè÷à, ïî êîòîðîìó
äâèæåòñÿ êàìåðà (ó Organizm’a); ëàáèðèíò
èç àêêóðàòíî ïîäñòðèæåííîãî æåñòêîãî
êóñòàðíèêà (ó Romeo- y- Cohiba ); ìîíòàæíàÿ êîìíàòà íà òåëåâèäåíèè, ïîëíàÿ
êàññåò ñ çàïèñÿìè òåëåîáðàùåíèé
ïåðñîíàæåé, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ñåáÿ â
Òåñåè (ó Nutscracker’à); êîðèäîð äëèíîé
â íåñêîëüêî ìåòðîâ, çàêàí÷èâàþùèéñÿ
ãëóõîé áåòîííîé ñòåíîé. Âîçëå ñòåíû
ñòîë, ó ñòîëà òàáóðåò. Íà ñòîëå ÷èñòûé
ëèñò áóìàãè, êàðàíäàø è ïèñòîëåò ñ îäíèì
ïàòðîíîì (ó Monstradamus’à). Ïîñëåäíèé
èç ãåðîåâ ( Sliff _ zoSSchitan ), ðåïëèêè
êîòîðîãî çâó÷àò òàê, êàê áóäòî îí
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì
àëêîãîëÿ èëè íàðêîòèêîâ, çàãàäî÷íî
çàÿâëÿåò, ÷òî ó íåãî çà äâåðüþ íàõîäèòñÿ
«õàëàäèëüíèê ñèíüêè» (50). Çíà÷èò,
êàæäûé ëàáèðèíò áóäòî íàðî÷íî ïðèäóìàí è ñîçäàí äëÿ äàííîãî ãåðîÿ. È åñëè
ñðåäè íèõ åñòü Àðèàäíà, òî, ìîæåò,
Ìèíîòàâð è Òåñåé óæå çäåñü? Ãåðîè â
ñâîèõ ðàçãîâîðàõ çàäóìûâàþòñÿ:
Ariadna
Ìîæåò, Òåñåé — îäèí èç íàñ.
Nutscracker
Ìîæåò áûòü, Ìèíîòàâð — îäèí èç íàñ (45).
Nutscracker
Ìîíñòðàäàìóñ, åñëè ÷åñòíî, ðàíüøå ÿ äóìàë,
÷òî Òåñåé — ýòî òû;
Organizm (-:
À ÿ áûë óâåðåí, ÷òî Ìîíñòðàäàìóñ — ýòî
Ìèíîòàâð (176–177).

Âñå ãåðîè çíàþò, ÷òî ñîãëàñíî àíòè÷íîìó ìèôó, â ëàáèðèíòå íàäî îòûñêàòü
è ïîéìàòü (óáèòü) Ìèíîòàâðà, ÷òî ðàâíîçíà÷íî ïîáåäå íàä ñîáñòâåííûì ñòðà-

94

õîì. Íî êàê îäîëåòü Ìèíîòàâðà, åñëè íå
çíàåøü, ãäå îí? Âåäü ñòðàõ è óæàñ
âîçíèêàþò èç íåèçâåñòíîñòè. ×åëîâåêà
ïóãàþò ñâîáîäà âîëè, âîçìîæíîñòü
âûáðàòü ñâîé ïóòü. Ïîýòîìó ãåðîè îáñóæäàþò ïðîáëåìó âûáîðà, è íå òîëüêî â
âèðòóàëüíîì ìèðå îáìàíà: «áóäü ó òåáÿ
äåéñòâèòåëüíî ñâîáîäíûé âûáîð, ýòî ìîãëî
áû ïðèâåñòè ê ñàìûì ïå÷àëüíûì ðåçóëüòàòàì» (83).
Íî ýòî íå åäèíñòâåííûé âîïðîñ, îòâåò
íà êîòîðûé ïûòàþòñÿ íàéòè ïåðñîíàæè
ðîìàíà. Íå ìåíåå çàãàäî÷íûì ÿâëÿåòñÿ
âûíåñåííûé Ïåëåâèíûì â çàãëàâèå ðîìàíà-ïüåñû «øëåì óæàñà». Ñíà÷àëà ÷èòàòåëü óçíàåò, ÷òî «øëåì óæàñà» – ýòî
óäèâèòåëüíàÿ âåùü, êîòîðóþ íîñèò Àñòåðèé, ñòðàííîå ñóùåñòâî, ïðèñíèâøååñÿ
Àðèàäíå â ñïàëüíå-ëàáèðèíòå: «íà ãîëîâå
ó íåãî áûë áðîíçîâûé øëåì, ïîõîæèé íà
ìàñêó ãëàäèàòîðà, – êàñêà ñ øèðîêèìè
ïîëÿìè è ïëàñòèíà â äûðî÷êàõ íà ìåñòå
ëèöà. Íà ýòîì øëåìå áûëî äâà ðîãà» (26).
Íî áëàãîäàðÿ î÷åðåäíîìó ñíó Àðèàäíû
ìû óçíàåì, ÷òî «øëåì óæàñà» – «ýòî íå
ãîëîâíîé óáîð è íå óñòðîéñòâî, à èìåííî
óì» (66). Â ñâîåì ñíå Àðèàäíà óçíàëà,
÷òî øëåì ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ äåòàëåé
(ãëàâíûõ è âñïîìàãàòåëüíûõ) è ÷òî
âàæíåéøåé ÷àñòüþ «øëåìà óæàñà»
ÿâëÿåòñÿ ëàáèðèíò-ñåïàðàòîð – «â íåì èç
íè÷åãî âûðàáàòûâàåòñÿ âñå îñòàëüíîå, òî
åñòü âîçíèêàåò ïîòîê âïå÷àòëåíèé. Òàì
æå ïðîèñõîäèò ñåïàðàöèÿ ïðîøëîãî,
íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî (...) òàì âîçíèêàþò “ÿ” è “òû”, õîðîøåå è ïëîõîå, ïðàâîå
è ëåâîå, ÷åðíîå è áåëîå...» (71).
Êîãäà Àðèàäíà îïèñûâàåò ó÷àñòíèêàì
÷àòà ñâîè óäèâèòåëüíûå ñíû, îíè
ïûòàþòñÿ ðàñøèôðîâàòü, êàê ðàáîòàåò

øëåì, ïûòàþòñÿ óçíàòü, ÷òî èëè êòî
íàõîäèòñÿ âíóòðè ëàáèðèíòà-ñåïàðàòîðà.
Íàêîíåö, ãåðîè îñîçíàþò, ÷òî îíè ñàìè
íàõîäÿòñÿ â îòäåëüíûõ ÷àñòÿõ «øëåìà
óæàñà»:
Monstradamus
(...) Àñòåðèñê íîñèò øëåì, â êîòîðîì îí âèäèò
ëàáèðèíò. À ìû âñå — âíóòðè ýòîãî ëàáèðèíòà.
È îí íàìè ìàíèïóëèðóåò.
Nutscracker
Òî åñòü ìû âñå íàõîäèìñÿ â ãîëîâå Ìèíîòàâðà?
Monstradamus
Ñêàæåì òàê, ìû â ïðîñòðàíñòâå, êîòîðîå îí
âèäèò.
Nutscracker
À ãäå òîãäà íàõîäèòñÿ Ìèíîòàâð?
Monstradamus
Íàäî ïîëàãàòü, â ïðîñòðàíñòâå, êîòîðîå
Àðèàäíà âèäèò âî ñíå (97–98).

Ïîçæå ãåðîè óçíàþò, ÷òî ó êàæäîãî èç
íèõ êðîìå ñîáñòâåííîãî ëàáèðèíòà åñòü
ñâîé ñîáñòâåííûé øëåì. Ïåðâàÿ îñîçíàåò
ýòî Àðèàäíà, ðàññêàçûâàÿ îñòàëüíûì î
òîì, ÷òî îíà óâèäåëà â ñâîåì ñíå, ãëÿäÿ â
çåðêàëî:
Íà ìíå áûëà ñîëîìåííàÿ øëÿïêà ñ êðóãëûì
âåðõîì, íà ïîëÿõ êîòîðîé ëåæàëè äâà
ìàëåíüêèõ áóêåòà ëàíäûøåé, çàêðåïëåííûõ
ñçàäè. Ó øëÿïêè áûëà ïëîòíàÿ êðóæåâíàÿ âóàëü
â êðóãëûõ äûðî÷êàõ, çà êîòîðîé ñîâñåì íå áûëî
âèäíî ëèöà. Âñå ýòî âûãëÿäåëî î÷åíü êðàñèâî,
íî îò÷åãî-òî ìíå ñòàëî òðåâîæíî. ß íèêàê
íå ìîãëà ïîíÿòü, â ÷åì äåëî, à ïîòîì âäðóã
óçíàëà â ñâîåì îòðàæåíèè ýòó áðîíçîâóþ
ìàñêó... (81–82).

Î òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ Ìèíîòàâðîì, ãåðîè
óçíàþò îò Ùåëêóí÷èêà ( Nutscracker ),
êîòîðûé ðàññêàçûâàåò ïðî êàññåòû,
êîòîðûå åìó íàäî áûëî ïðîñìàòðèâàòü â
ñâîåì ëàáèðèíòå. Êàíäèäàòû â Òåñåè â
ñâîèõ ðåêëàìíûõ ðîëèêàõ ðàññêàçûâàëè

ïðî Ìèíîòàâðà. Ñàìûìè ñóùåñòâåííûìè,
ïîæàëóé, áûëè ñëîâà ïðîôåññîðàôðàíöóçà: «Ìèíîòàâð åñòü ïðîåêöèÿ
òâîåãî óìà è, ñëåäîâàòåëüíî, íå êòî èíîé,
êàê òû ñàì» (168).
Áîëåå ïîíÿòíûì âñå ñòàíîâèòñÿ áëàãîäàðÿ âûñêàçûâàíèÿì Ñëèâà. Â ðîìàíå
ýòîò ãåðîé ïîÿâëÿåòñÿ ñðàçó ïîñëå òîãî,
êàê Àðèàäíà ðàññêàçàëà ñâîé ñîí î
Ìèíîòàâðå. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ó Ñëèâû áîëèò ãîëîâà ñ ïîõìåëüÿ – ïåðâîå,
÷òî îí ãîâîðèò, ýòî: «Ìåíÿ òàøíèòòú.
Çäåñü ïèâî èìåèööà?» (34). Ãîâîðèò îí
âîîáùå íåìíîãî è èñêëþ÷èòåëüíî íà
ñåòåâîì àðãî. Ïîòîì Ñëèâà ïîÿâëÿåòñÿ â
êîíöå ÷åòâåðòîé ãëàâû, çàäàâàÿ âñåì
ãåðîÿì îøåëîìëÿþùèé èõ âîïðîñ: «Äàðàãèå ôðåíäû à âû íå äóìàëè ÷òî Òèñåé
ýòî ÿ?» (177). È äàëåå îáúÿñíÿåò: «Òèñåé
ñìîòðèò â çåðêàëî à Ìèíàòàâð ýòî òî
÷òî îí âèäåò ïàòàìó÷òî íà íåì øëåì
óæàñà. (...) Áåç Òèñåÿ íåò Ìèíàòàâðà.
(...) Øëåì óæàñà ýòî ïðîñòî îòðàæåíèå
êîòîðîå Òèñåé âèäåò è áîëüøå íè÷åâî. (...)
âû ïðîñòî äåòàëè øëåìà óæàñà. ß ýòî
äàâíî ïîíÿë» (179).
Òàêèì îáðàçîì, ëàáèðèíò – ýòî íå
òîëüêî ìåñòî, â êîòîðîì îêàçàëèñü ãåðîè,
ëàáèðèíò – ýòî âåñü ðîìàí (ñâîåîáðàçíîé
íèòüþ Àðèàäíû ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïåðå÷åíü
öèòàò è àëëþçèé, ñïðÿòàíûõ â ðîìàíå),
ðàçãîâîðû ãåðîåâ, èõ æèçíåííûé âûáîð.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ñóòü ïðîáëåìû âåðíî
óëîâèë îäèí èç ãåðîåâ – Ìîíñòðàäàìóñ,
ñêàçàâøèé: «Ìîæåò áûòü, â ýòîì âñå
äåëî. Íå äóìàòü, ãäå âûõîä, à ïîíÿòü,
÷òî æèçíü – ýòî ðàñïóòüå, íà êîòîðîì
òû ñòîèøü ïðÿìî ñåé÷àñ. Òîãäà è ëàáèðèíò èñ÷åçíåò – âåäü öåëèêîì îí ñóùåñòâóåò òîëüêî ó íàñ â óìå, à â ðåàëüíîñòè
åñòü òîëüêî ïðîñòîé âûáîð – êóäà äàëüøå»
(173).

95

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
Èíòåðíåò 2005 – Âñå ìû – â øëåìå. À Ïåëåâèí –
â óæàñå. http://www.chas-daily.com/win/2005/11/12/
index.html?
Èíòåðíåò 2005à – âûñêàçûâàíèå ïîëüçîâàòåëÿ
èíòåðíåòà, Chizh http://groups.rambler.ru/groups/
rambler.foto/5824021.4.html, çàïèñü ÷àòà äîñòóïíà
2005.11.28

Ïåëåâèí 2003 – Ïåëåâèí Â., Èñòîðèÿ Ðîññèè –
ýòî ïðîñòî èñòîðèÿ ìîäû, http://www.gazeta.ru/
print/2003/09/02/viktorpelevi.shtml
Ïåëåâèí 2005 – Ïåëåâèí Â., Øëåì óæàñà.
Êðåàòèôô î Òåñåå è Ìèíîòàâðå, Ìîñêâà, 2005.
Òîïîðîâ 2005 – Òîïîðîâ Â., Pelevin – cool.
http://www.vz.ru/columns/2005/11/22/13381.html

MULTIMEDIJINIS VIKTORO PELEVINO “SIAUBO ÐALMAS”

Magdalena Ochniak
Santrauka

Nuo 2005 metø spalio mënesio su “Siaubo ðalmu”,
paraðytu interneto pokalbiø (chat‘ø) forma, rusø skaitytojas gali susipaþinti keturiais bûdais: áprastame spausdintame leidinyje, elektroniniu bûdu internete, audio

Ïîëó÷åíî: 2007, èþíü
Ïðèíÿòî: 2007, èþíü

knygoje ir teatre. V. Pelevinas, meistriðkai naudodamasis
antikiniu mitu apie Tesëjà ir Minotaurà, stebi savo
herojus virtualaus pasaulio labirinte ir pasiûlo savità
laisvës ir pasirinkimo problemos matymà.

Àäðåñ àâòîðà:

Uniwersytet Jagielloñski
Instytut Filologii Wschodniosùowiañskiej
31–120 Kraków
al. Mickiewicza 11, POLSKA
E-mail: ochniak@interia.pl

96

Мультимедийный “Шлем ужаса” Виктора Пелевина | Multimedijinis Viktoro Pelevino „Siaubo šalmas“