Estudo in-situ de filmes ultrafinos de óxidos de ferro sobre Ag(100) por técnicas de superfície

×ØÙ Ó Ò¹× ØÙ ÐÑ × ÙÐØÖ ÒÓ× Ü Ó× ÖÖÓ ×Ó Ö ´½¼¼µ ÔÓÖ Ø
Ò
× ×ÙÔ Ö


Ù Ð ÖÑ Â Ò È Ö Ö

ÖÙ

Ó×ØÓ ¾¼¼

×ØÙ Ó Ò¹× ØÙ ÐÑ × ÙÐØÖ ÒÓ× Ü Ó× ×Ó Ö ´½¼¼µ ÔÓÖ Ø
Ò
× ×ÙÔ Ö


ÖÖÓ

Ù Ð ÖÑ Â Ò È Ö Ö

ÖÙ

ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÊÓ ÖØÓ Å Ð × È Ò Ó

×× ÖØ

Ó ÔÖ × ÒØ

Ö ÕÙ × ØÓ Ô Ö
Ð Ô Ö

ÍÒ Ú Ö×

ÖÐ

ÅÒ ×

Ö ×
ÓÑÓ

Ó ØÒ Ó Ó Ö Ù

Å ×ØÖ Ñ ×
º

Ó×ØÓ ¾¼¼

Ó
× ÐÑ × ÖÑ Ò Ó ÊÙ ×

ÒØ ×Ø
Ó ×Ø ÑÙÒ Ó Å Ù× Ô ×¸

Ö Ù ´ÈÖ ØÓ Ë ÒÓµ ÂÓÚ Ð Ò

ÈÖ Ö

Ö Ù´ ÓÒ Â µ º

Ö
Ñ ÒØÓ×

ÈÖ Ñ Ö Ñ ÒØ Ñ Ò Ñ Ð ¸ ÕÙ × ÑÔÖ Ñ ÔÓ ÓÙ Ñ Ò Ñ

ÂÓÚ Ð Ò Ó Ñ Ù Ô ÖÑ Ò Ó ´ÕÙ ÒÕÙ ÒØÓ Ô ¸ Ñ ÔÓ ÓÙ Ñ ×ÑÓ

ÒÙÒ
Ø Ò Ó
ÓÑÔÖ Ò Ó ÕÙ × ØÖ Ø Ú ×Ø
ÙÖ×Óµº Ó× ÖÑ Ó×

Ð ÖØÓ ´Å ÒÓµ¸ Å Ö
Ó× ´É٠ѵ¸ Ð
ÒÓ ´ÄÓÚ µ¸ È ÖÓ ´Â Ñ µ¸ × ÖÑ ×

Å Ð Ò ´Ä Ò µ¸ Å Ö ÂÓ× ´ µ¸ Å Ö
Ð ´Å Ò µ¸ Ò ´ Ùµ¸

Å Ö Ð ´ÅÖ µ¸ Î Ö ×× Ò ´ Ùµº ÒØÖ ×Ø ×¸ ÙÑ Ö
Ñ ÒØÓ ÑÙ ØÓ ×¹

Ô
Ð Å Ö
Ð Ô ÐÓ ÔÓ Ó Ò
ÓÒ
ÓÒ Ð × × ÑÔÖ ¸ Î Ö ×× Ò ÕÙ

Ø Ñ Ñ Ù ÒØ Ó Ñ ÓÒ× Ñ Ù× ÑÓÑ ÒØÓ׸

×Ø ÒØ Ø ÑÔÓº

ü Ñ Ò Ñ È ØÖ
¸ Ô Ð
ÓÑÔ Ò

ÔÓ Óº

Ó ÈÖÓ º ÊÓ ÖØÓ Å Ð × È Ò Ó Ô Ð ÓÖ ÒØ Ó ÔÓ Ó ÒÓ × Ò¹

ÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ×Ø ØÖ Ð Óº

Ó×
ÓÐ × Ð ÓÖ Ø Ö Ó Ñ Ó¸ Ù×Ø ÚÓ ÏÓÐÑ Ö Ô ÐÓ ÔÓ Óº

Ó× ÙÒ
ÓÒ Ö Ó× Ó
Ò Ñ
Ò
¸ Ô Ð ÔÖÓ Ù Ó × Ô × × ÑÔÖ

ÕÙ Ò
×× Ö Óº

Ó× Ñ Ó× ÕÙ Þ ÕÙ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Â Ð Ó¸ Рܸ Ò Ð Ó¸ Ð Ö

Ô Ð Ñ Þ ¸ Ô Ð × ×
Ù×× × ×Ó Ö ×
Ø Ñ Ñ Ô Ð × ÓÖ ×


ÓÒÚ Ö× × Ó × ÓÖ º

Ê ×ÙÑÓ

ÔÖÓ Ù Ó
Ö
Ø Ö Þ Ó ÐÑ × ÙÐØÖ ÒÓ× Ü Ó×


Ö ×
¹

Ó× ÔÓÖ Ô Ø Ü

Ü ÑÓÐ
ÙÐ Ö ´Å µ ×Ó Ö ×ÙÔ Ö
´½¼¼µ Ñ


ÓÒ × ÙÐØÖ ¹ ÐØÓ¹Ú
ÙÓ Ó Ö Ð Þ
ÓÑ Ó ÔÖ Ò
Ô Ð Ó Ø ÚÓ ×

ÔÖÓ ÙÞ Ö × F eO¸ ÓÖ ÒØ Ó Ò Ö Ó ´½¼¼µ
ÓÑ Ü
Ð ÒØ ÕÙ Ð


Ö ×Ø ÐÓ Ö
º Ç× ÐÑ × ÓÖ Ñ ÔÖ Ô Ö Ó×
ÓÑ 57F e ÐØ ÔÙÖ Þ Ò Ð¹

× Ó× Ò¹× ØÙ ØÖ Ú × × Ø
Ò
×

ÖÓ

Ð ØÖÓÒ×

Ü ÒÖ

´Ä µ¸ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× Ü
Ø Ó× ÔÓÖ Ö Ó×¹ ´ È˵

×¹

Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Ö ´ Å˵º Æ × ÔÖ Ô Ö × ÓÖ Ñ Ú Ö × Ø Ü

Ú ÔÓÖ Ó 57F e¸ ÔÖ ×× Ó Ô Ö
Ð O2 ×Ô ××ÙÖ Ó ÐÑ º

ØÖ Ú × Ó× ×Ô
ØÖÓ× ÓØÓ Ñ ×× Ó Ó× Ô Ö ×

Ö ÓÄ

ÒÚ ×Ø ÓÙ¹×
ÓÑÔÓ× Ó × ×ÙÔ Ö
× Ó× ÐÑ × ÓÖÑ Ó× ×Ù
Ö ×Ø ¹

ÐÓ Ö ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÒØ
Ó Ó× Ü Ó× ÔÖÓ ÙÞ Ó× Ó Ö Ð Þ ÔÓÖ

×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Ö Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ º × Ò Ð × × Ö Ú Ð Ö Ñ

ÕÙ Ó ÐÓÒ Ó Ú Ö × ÔÖ Ô Ö × ÙÑ Ñ ×ØÙÖ × × × F eO F e3O4 Ñ

Ö ÐÓ Ø

×× Ñ ÓÖ Ñ Ø ÖÑ Ò Ó× Ó× Ô Ö Ñ ØÖÓ× Ñ × Ö Ð Ú ÒØ × Ô Ö

Ó Ø Ò Ó Ó Ü Ó × Ó ´ ǵº Ð Ñ × Ô Ö Ñ Ò Ø
¸ ×

ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø


ÐÑ × F eO Ó
Ö
Ø Ö Þ ÔÓÖ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ

Å ×× Ù Ö Ñ Ñ × ÜÓ ×Ù Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Æ Ð ´½ õº ÓÖ Ñ

ÔÖ Ô Ö × ÑÓ×ØÖ ×
ÓÑ ÙÑ Ô Ö
ÒØÙ Ð Ø ¼± F eO Ó
ÓÒ×Ø Ø Ó

ÕÙ Ó ØÓÖ × Ø ÖÑ Ò ÒØ × Ô Ö Ó Ø Ò Ó ×Ø × × Ó Ó Ø ÑÔÓ ÔÖ Ò
¹

Ô ÐÑ ÒØ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ

ÒÒ Ð Ò ¸ ÕÙ Ú × Ö Ñ ÓÖ ÓÙ Ù Ð 580oCº

×ØÖ
Ø

Ï ÔÖÓ Ù
Ò
Ö
Ø Ö Þ ÙÐØÖ ¹Ø Ò ÐÑ× Ó ÖÓÒ ÓÜ × ÖÓÛÒ ÓÒ

´½¼¼µ ×ÙÖ
Ý ÑÓÐ
ÙÐ Ö Ñ Ô Ø ÜÝ ´Å µ ÙÒ Ö ÙÐØÖ ¹ ¹Ú
ÙÙÑ


ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ó Ð Ó Ø × ÛÓÖ Û × ØÓ ÔÖ Ô Ö F eO ÐÑ ÓÖ ÒØ Ò

Ø ´½¼¼µ Ö
Ø ÓÒ Û Ø Ü
ÐÐ ÒØ
ÖÝ×Ø ÐÐÓ Ö Ô
ÕÙ Ð Øݺ Ì ÐÑ× Û Ö

ÔÖ Ô Ö Û Ø

ÔÙÖ ØÝ 57F e Ò Ø ÖÛ Ö × Ò ÐÝ× Ò¹× ØÙ Ý Ñ Ò× Ó

ÄÓÛ Ò Ö Ý Ö
Ø ÓÒ ´Ä µ¸ ¹Ê Ý È ÓØÓ Ð
ØÖÓÒ ËÔ
ØÖÓ×
ÓÔÝ ´ È˵

Ò Å ×× Ù Ö ËÔ
ØÖÓ×
ÓÔÝ ´ Å˵º ÙÖ Ò ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ø Ú ÔÓÖ Ø ÓÒ

Ö Ø ¸ Ø O2 Ô ÖØ Ð ÔÖ ××ÙÖ Ò Ø ÐÑ Ø
Ò ×× Û Ö Ú Ö º

ÖÓÑ Ô ÓØÓ Ñ ×× ÓÒ ×Ô
ØÖ Ò Ä

Ö
Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ× Û ÒÚ ×Ø ¹

Ø Ø ×ÙÖ

ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ÐÑ× Ò Ø Ö
ÖÝ×Ø ÐÐÓ Ö Ôݸ Û Ð Ø

ÕÙ ÒØ
Ø ÓÒ Ó Ø Ô × × Û ×

ÓÑÔÐ × Ý Å ×× Ù Ö ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔݺ

Ì Ò ÐÝ× × Ó Ø Ú Ö ÓÙ× × ÑÔÐ × × ÓÛÒ Ø Ø Ñ ÜØÙÖ Ó F eO Ò F e3O4

Ô × × × Ò Ò Ö Ð Ó Ø Ò ¸ Ò ×Ó Û Ú Ø ÖÑ Ò Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ

Ô Ö Ñ Ø Ö× ØÓ ÔÖÓ Ù
Ø × Ö ÓÜ ´F eOµº × × Ø Ô Ö Ñ Ò Ø


Ô × ¸ Ø ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø
Ô × Ó F eO ÐÑ× Û ×
Ö
Ø Ö Þ Ý ÐÓÛ

Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Å ×× Ù Ö ×Ô
ØÖ º Ï Ú ×Ù

ØÓ ÖÓÛ × ÑÔÐ × Û Ø


ÓÒ
ÒØÖ Ø ÓÒ Ó ÙÔ ØÓ ¼± Ó F eOº ÁØ Û × Ú Ö Ø Ø Ø
× Ú
ØÓÖ ÓÖ

Ø ÔÖÓ Ù
Ø ÓÒ Ó Ø × Ô × Ö Ø Ñ Ò Ñ ÒÐÝ Ø ÒÒ Ð Ò Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸

Û
ÑÙ×Ø ÕÙ Ð ØÓ ÓÖ Ö Ø Ö Ø Ò 580oCº

Ú

ËÙÑ Ö Ó

Ö
Ñ ÒØÓ×

Ê ×ÙÑÓ

×ØÖ
Ø

Ú

½ ÁÒØÖÓ Ù Ó

½

¾ Ô Ö ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð

¾º½ Ñ Ö ÍÐØÖ ¹ ÐØÓ¹Ú
ÙÓ ´ÍÀε º º º º º º º º º º º º

¾º½º½ ÁÑÔÓÖØ Ò


Ó ÍÀÎ º º º º º º º º º º º º º º º º º

¾º½º¾

ÑÖ

ÈÖ Ô Ö

Ó ºººººººººººººººº

¾º½º¿

ÑÖ

ÒÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º

¾º½º ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å ×× Ù Ö ÅË º º º º º º º º º ½¼

¾º½º Ë ÕÙ Ò


ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º ½¾

¿ Ì
Ò
× Ò Ð ×

½¿

¿º½ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ´ È˵ º º º º º º º º º ½¿

ÆÓØ Ó ×Ô
ØÖÓ×
Ô
¿º½º½

º º º º º º º º º º º º º º º ½¿

¿º½º¾

×Ô
ØÓ× Ì Ö
Ó× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

¿º½º¿

Ò Ð × Ó ×Ô
ØÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

¿º½º

ÖÖ Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Ö Ó Ð ØÖÓÒ׿º¾

º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½

Ê¿º¾º½

Ê
ÔÖÓ
º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½

¿º¾º¾

ÖÓ

Ð ØÖÓÒ×

Ü Ò Ö ´Ä µ º ¾¾

¿º¾º¿ Ö Ó Ð ØÖÓÒ× ÐØ Ò Ö ´ÊÀ µ ¾

×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Ö¿º¿

ºººººººººººººººººº ¾

¿º¿º½

×Ô
ØÓ× Ö ×

Ì ÓÖ

ºººººººººººººº ¾

¿º¿º¾ ÁÒØ Ö

× À Ô Ö Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿¿

¿º¿º¿

ÖÖ Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

Ú

Ò
º½ º¾ º¿

ÐÈ×ÖÒÐÔÐ º¿º½ º¿º¾ º¿º¿

Ö×ÖÆÊÓÓºÒÒÒ×ÓÓºÙ

ÐÙººØÒÒѺºØØÖÖººÓºº×ÑÓººÖÓÓÓѺº×غºÖºº

׺ º º ºº
ºÓº º
F eO
F eO

ººººººº ººººººº
׺ÒÙFºÔeOºÖÖºÓ´ÓÖº¼Ö±º µº

ººº ººº
¼º¹¼±º±Ôº

ºº ºº
ºÒº
ºº ºº

º º
׺
º º

º º º
F
º º

ººº ººº ººº
e3O4
ººº ººº

¿
¿ ½
¿

Ä Ó×ÒØ
ÐÙ×

×
Ö Ò ÑÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

¼
¾

Ê Ö Ò
× Ð Ó Ö
× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

Ú

Ä ×Ø ÙÖ ×

½º½ µÎ ×Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ó ´½¼¼µ Ó F eOº µ Î ×Ø ×ÙÔ ¹ Ö ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ó ´½¼¼µ Ó F e3O4º´ÓÒ Ó× ØÓÑÓ× Ñ ÓÖ × Ö ÔÖ × ÒØ Ñ Ó ÓÜ Ò Ó¸ Ó× ØÓÑÓ× Ñ ÒÓÖ × Ó ÖÖÓµº º º º º º
½º¾ Ä ÚÖ
Ñ Ò Ó Ñ Ó Ó× Ð ØÖÓÒ× Ñ ÙÒ Ó Ò Ö
Ò Ø
¾¾℄º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

¾

¾º½ Ñ Ö ÍÀÎ Ó Ä ÓÖ Ø Ö Ó ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ À Ô Ö Ò

×
ËÙÔ Ö
× ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ×
»Í Å º º º º

¾º¾ ×ÕÙ Ñ
Ñ Ö ÔÖ Ô Ö Óº º º º º º º º º º º º º º º º

¾º¿ ÓØÓ Ô ÖØ ÒØ ÖÒ
Ñ Ö ÒÒ Ð Ò
ÓÒ×ØÖÙ º º º º

¾º ×ÕÙ Ñ Ó ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ð ØÖÓÒ× ÓÒ¹

Ú Ö× Ó ´ Å˵¸
ÓÔÐ Ó
Ñ Ö

×ØÖ Ù Óº º º º º º º ½½

¿º½ ×ÕÙ Ñ ÓØÓ Ñ ×× Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

¿º¾ Ñ ×× Ó Ð ØÖÓÒ× Ù Öº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

¿º¿ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ñ ×× Ó Ó
Ö ×Ø Ð

ºº º º º º º º º º º º º ½

¿º ´ µ ×ÕÙ Ñ ÙÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓØÓ Ñ ×× Ó ´ µ ÓØÓ


ÑÖ

Ò Ð × ¸ Ò ÕÙ Ð × Þ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ È˸ Ñ

×Ø ÕÙ Ó Ò Ð × ÓÖ Ð ØÖÓÒ׺ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼

¿º × Ö

Û Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½

¿º Ö Ó Ð ØÖÓÒ× Ñ ÔÐ ÒÓ× ØÑ
Ó׺ º º º º º º º º º º º º ¾¾

¿º ÖÖ Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÔØ
Ä º º º º º º º º º º º º º º ¾¿

¿º È Ö Ó Ä

Ó
Ö ×Ø Ð ´½¼¼µ Ð ÑÔÓº º º º º º º º º º º º º ¾

¿º ÖÖ Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø
Ò
ÊÀ º º º º º º º º º º º º ¾

¿º½¼ Ê Ð Ó ÒØÖ Ó Ô Ö Ó ÊÀ

× Ö Ûк ººººº ¾

¿º½½ Î Ö Ó Ó Ô Ö Ó ÊÀ


ÓÖ Ó
ÓÑ ×ÙÔ Ö
º º º º ¾

¿º½¾ Ô Ò Ò
Ð Ö ÙÖ Ð Ò

Ò Ö ÙÑ ×Ø Ó¸
ÓÑ

Ð Ö ÙÖ Ó ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Öº º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

¿º½¿ Ê
ÙÓ ×Ó Ö Ó Ô ÐÓ Ò
Ð Ó Ó Ñ Ø Ö ÙÑ Ö Ó γº º º º º º º º º º ¾

¿º½ ×ÐÓ
Ñ ÒØÓ Ð Ò

Ö ××ÓÒ Ò
Ú Ó Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ

Ó× ØÓÑÓ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿¼

Ú

¿º½ ×ÕÙ Ö

×ÕÙ Ñ


Ñ ÒØÓ 57Co Ñ 57F e´ ÓÒØ µº

Ö Ø ÈÖÓ
××Ó×
ÙÑ ØÓÒ¹γ ´Ö

Ñ ×× Ó ÒÓ ×ÓÖÚ ÓÖ Ô ×

×ÓÖ Ó

Ó Ö ××ÓÒ ÒØ µ ÓÙØÖÓ× ÔÖÓ
××Ó×

Ñ ×× Ó Ò Ó Ö ××ÓÒ ÒØ ×º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿¾

¿º½ ×ÐÓ
Ñ ÒØÓ Ó ×Ô
ØÖÓ Ñ ÙÒ Ó Ò Ö

ÓÒØ º º º º ¿

¿º½ ÌÖ Ò× × Ô ÖÑ Ø × Ô Ö 57F eº º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

¿º½ × Ó Ö Ñ ÒØÓ

Ò Ú × ÒÙ
Ð Ö × Ú Ó

ÒØ Ö Ó

ÕÙ ÖÙÔÓÐ Öº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

¿º½ ×ÕÙ Ñ

ÑÓÒØ Ñ Ò
×× Ö Ô Ö × Þ Ö ×Ô
ØÖÓ¹

×
ÓÔ Å ×× Ù Öº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

º½ Ç×
Ð Ó ÊÀ

Ô Ö 57F e
Ö ×
Ó ×Ó Ö Ù´½¼¼µº

Ò Ö¹

Ó
Ò Ó Ó Ù×Ø Ô Ö Ec = 10keV

ÒØ Ò×

ÓÑ

ÔÖ Ü ÑÓ Ó Ñ Ü ÑÓ

Ö Ó ´¼¸¼µº º º º º º º º º ¿

º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ó ×ØÖÙØÙÖ Ð Ó N aCl¸

Ú Ö×Ó× Ü Ó× ÔÖÓ¹

ÙÞ Ó× Ô ÖØ Ö

ÑØ ×

ØÖ Ò× Ó¸ ÒØÖ ×Ø ×¸ F eO¸

M gO¸ M nOº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼

º¿ Ö ×Ø Ð

´½¼¼µ Ð ÑÔÓ¸ Ô ×

ÐÓ× ×ÔÙØØ Ö Ò

ÒÒ Ð Ò º ½

º ÑÓ×ØÖ ½¼½½¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º ÑÓ×ØÖ ¾¾½¾¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º ÑÓ×ØÖ ¼¾¼½¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´½¾¼ εº º º º º º º º º º º º

º ÑÓ×ØÖ ¼ ¼½¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´½¾¼ εº º º º º º º º º º º º

º ÑÓ×ØÖ ½ ¼¾¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º

ÑÓ×ØÖ ¾½¼¾¼ ¹ ´ µ ×Ô
ØÖÓ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô ×

ÒÒ Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e − 2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×¹ Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸

F e3O4 F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ εº º º º º º º º ¼

Ú

º½¼ ÑÓ×ØÖ ¾½¼¾¼ ¹ ´ µ ×Ô
ØÖÓ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô ×

ÒÒ Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e − 2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×¹ Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸

F e3O4 F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´½¾¼ εº º º º º º º

º½½ ÑÓ×ØÖ ¾¿¼¾¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½¾ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¾¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½¿ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¿¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¿¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼ ¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¼½¼ ¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¼¿¼ ¼ ¹ ´ µ ×Ô
ØÖÓ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô ×

ÒÒ Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e − 2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×¹ Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸

F e3O4 F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¼¿¼ ¼ ¹ ´ µ ×Ô
ØÖÓ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô ×

ÒÒ Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e − 2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×¹ Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸

F e3O4 F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º

º½ ÑÓ×ØÖ ¼ ¼ ¼ ´ µ ×Ô
ØÖÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÒØ × Ô × Ò¹

Ò Ð Ò º ´ µ ×Ô
ØÖÓ × Ð Ò × F e−2p1/2, 2p3/2º ´
µ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø Ð
ÓÑ Ô Ö
ÒØÙ × × × × F eO¸ F e3O4

F emetalico¸ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó Ä

´ ¼ εº º º º º º º º º º º º º

º¾¼ ÑÓ×ØÖ ½¼½½¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

½ ¾ ¿
¼ ½

Ü

º¾½ ÑÓ×ØÖ ¾¾½¾¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾¾ ÑÓ×ØÖ ¼¾¼½¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾¿ ÑÓ×ØÖ ¼ ¼½¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ½ ¼¾¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ¾½¼¾¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ¾¿¼¾¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¾¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¿¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¾ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼¿¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿¼ ÑÓ×ØÖ ¾ ¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿½ ÑÓ×ØÖ ¼½¼ ¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿¾ ÑÓ×ØÖ ¼¿¼ ¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿¿ ÑÓ×ØÖ ¼ ¼ ¼ ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú ×¸
Ð
ÙÐ × ØÖ Ú ×

Ó× Ö ×ÙÐØ Ó× ÈË Å ×× Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿ ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ó
Ö ×Ø Ð

´½¼¼µ Ð ÑÔÓ¸ ÑÓ×ØÖ Ò Ó

γ − F e ÙÒ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿ Ë Ø Ð Ø × F e − 2p Ñ F eO F e3O4 ℄º º º º º º º º º º º º

º¿ Ö Ñ
ÓÑÔ Ö Ø ÚÓ ×
ÓÒ
ÒØÖ × Ö Ð Ø Ú × F eO

F e3O4º
ÓÒ
ÒØÖ Ó F emetalico Ò Ó ÑÓ×ØÖ ÕÙ ¸ Ñ ×

×Ø ÑÓ×ØÖ Ò × Ø Ð × × ÙÖ × º ¹ º½ º º º º º º º º º

º¿ ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ó α − F e2O3 ⇒ F e3O4 ⇒ F eO ØÖ Ú × Ò¹

Ò Ð Ò ÙÑ ÑÓ×ØÖ ÙÐ µ ÑÓ×ØÖ Ò
ÐÑ ÒØ
Óѹ

ÔÓ×Ø α − F e2O3 µ Ô × ¿¾ ÓÖ × ÒÒ Ð Ò 1100oC

ÑÓ×ØÖ Ô ×× × Ö
ÓÑÔÓ×Ø

¾± F e3O4¸ ½ ±

F eO
µ Ô × ÓÖ × ÒÒ Ð Ò ´1100oCµ ÑÓ×ØÖ


ÓÑÔÓ×Ø

¾± F eO ½ ± F e3O4 µ Ô × ÓÖ ×

ÒÒ Ð Ò ´1100oCµ ÑÓ×ØÖ Ô ×× × Ö
ÓÑÔÓ×Ø Ô Ò ×

F eO ¼℄º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

º¿ Ö Ñ × Ô Ö Ü Ó ½¿℄º º º º º º º º º º º º º º

½ ¾ ¾ ¿ ¿
¼ ¿

Ü

º¿ ×Ô
ØÖÓ× Å ×× Ù Ö × ÑÓ×ØÖ × ½¼½½¼ ´ µ ¼ ¼ ¼ ´ µ

Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ ´¿¼¼Ãµ

Ü Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ´½¼¼Ãµº

Ü

Ä ×Ø Ì Ð ×

¾º½ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ × Ø Ò × Ò
Ñ Ö

ÒÒ Ð Ò


ÓÖ Ó


ÓÑ ÔÓØ Ò
ÔÐ
º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼

¿º½ Ê Ó× ÆÓØ Ó ×Ô
ØÖÓ×
Ô
º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿º¾ Ö
Ø Ö ×Ø
× Ñ × ÑÔÓÖØ ÒØ × × Ð Ò × Ù× × Ñ È˸

ÓÑ Ó× Ö ×Ô
Ø ÚÓ× × Ø Ð Ø ×º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

º½ È Ö Ñ ØÖÓ× Ê º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

º¾ ÓÒ × ÔÖ Ô Ö Ó Ó× ÐÑ × Ü Ó ´ Ú ÔÓÖ Ó

57F eµ ×Ó Ö ×Ù ×ØÖ ØÓ

´½¼¼µº º º º º º º º º º º º º º º

º¿ ÓÒ × ÒÒ Ð Ò × ÑÓ×ØÖ ×º ¶ Æ Ó ÓÙÚ ÒÓØ Ó

ÔÓØ Ò


ÒÒ Ð Ò Ô Ö ×Ø ÑÓ×ØÖ º º º º º º º º º º

º Î Ö Ó × Ò Ö × Ð Ó Ó× Ô
Ó× F e − 2p3 O − 1s¸

ÒØ × Ô × Ó ÒÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

º Î ÐÓÖ × Ñ Ó× Ò
ÓÒØÖ Ó× Ô Ö Ó× Ô Ö Ñ ØÖÓ× Ù×Ø Ó׺ º º ¾

º ÑÓ×ØÖ × ÕÙ Ò Ó ÔÖ × ÒØ Ö Ñ F eO¸ Ñ × Ô Ò × F e3O4º º º

º ÑÓ×ØÖ ×
ÓÑ
ÓÒ
ÒØÖ Ó F eO Ò Ö ÓÖ ¼± º º º º º º

º ÑÓ×ØÖ ×
ÓÑ
ÓÒ
ÒØÖ Ó F eO ×ÙÔ Ö ÓÖ ¼± º º º º º º

Ü

Ô ØÙÐÓ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó

ÐÑ × ÒÓ× Ü Ó× ÖÖÓ¸ Ø ×
ÓÑÓ F eO´Û ×Ø Ø µ¸ F e3O4 ´Ñ Ò Ø Ø µ

F e2O3 ´ Ñ Ø Ø µ¸ × Ó ÑÔÓÖØ ÒØ × Ñ Ú Ö × ÔÐ
×
ÒØ
× Ø
¹

ÒÓÐ
׺ Ë Ù ×ØÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö ÙÑ Ñ Ð ÓÖ ÒØ Ò Ñ ÒØÓ ÔÖÓ
×¹

×Ó× Ø ×
ÓÑÓ
ÓÖÖÓ× Ó ÔÖÓÔÖ × Ö Ú Ó Ñ Ò Ø
¸ ÒØÖ ÓÙØÖÓ׺

ÁÒ Ù×ØÖ ÐÑ ÒØ Ü Ó× ÖÖÓ × Ó Ù× Ó× Ñ ÔÖÓ
××Ó×
Ø Ð × Ñ Ú Ö ×

Ö ×
ÓÑÓ¸ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ¸ × ÒØ × ÑÒ ¸ × ÖÓ Ò Ó ÙØ ÒÓ

Ô Ö ÙØ ÒÓ¸ ÓÙØÖÓ׺ ÐÑ × Ü Ó× ÖÖÓ ÔÖ × ÒØ Ñ ÙÑ Ö Ò

Ú Ö ÔÖÓÔÖ × ×
× ÕÙ Ñ
׸ ÕÙ Ô Ò Ñ ×Ù
Óѹ

ÔÓ× Ó ÕÙ Ñ

Ö ×Ø ÐÓ Ö º Ð ÙÑ × ×Ù × ÔÖÓÔÖ × × Ó Ñ


ÓÒ
× ¸ F e3O4 ´ γ¹F e2O3µ F eO´ α¹F e2O3µ × Ó ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó׸

ÖÖ Ñ Ò Ø
Ó× ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó׸ Ö ×Ô
Ø Ú Ñ ÒØ ½℄º

ÈÓÖ ÔÓ××Ù Ö Ñ
ÓÑÔÓ× × ×Ø ÒØ ×¸ ×Ø × × × ÔÓ××Ù Ñ Ø Ñ Ñ ×ØÖÙ¹

ØÙÖ × Ö ÒØ ×º Å Ò Ø Ø ÔÓ××Ù ×ØÖÙØÙÖ ×Ô Ò Ð Ó¹ ÒÚ ÖØ ¸ Ñ Ø Ø

×ØÖÙØÙÖ
ÓÖÙÒ ÙÑ ´ Ü Ó ÐÙÑ Ò Ó¸ Ñ
Ù ×ØÖÙØÙÖ Ó× ØÓÑÓ× Óܹ

Ò Ó × ÖÖ Ò Ñ Ò ×ØÖÙØÙÖ Ü ÓÒ Ð
ÐÓ× Ô
Ø
ÓÑ Ó× ØÓÑÓ×

ÐÙÑ Ò Ó Ó
ÙÔ Ò Ó ¾»¿ Ó ÚÓÐÙÑ Ó Ó
Ø ÖÓºµ Ü ÓÒ Ð¸ Û ×Ø Ø

×ØÖÙØÙÖ

Ó Æ Ðº ÒØÖ ØÓ × ×Ø × × × Ò
×Ø Ú Ð Ø Ñ¹

Ô Ö ØÙÖ Ñ ÒØ Ñ ÕÙ Ð Ö Ó
ÓÑ ÔÖ ×× Ó ØÑÓ× Ö
O2

×

γ − F e2O3º ÍÑ Ú × Ó Ø ÖÑ Ò Ó ´½¼¼µ Ó F eO ×Ø ÑÓ×ØÖ Ò ÙÖ

½º½ ¾¸ ¿℄º

Ñ Ú Ö ÕÙ Ü Ó× ÖÖÓ × Ó Ñ
ÓÒ
Ó× ÙØ Ð Þ Ó× Ô Ö

Ú Ö×Ó× Ò× Ú Ö ×
׸ ÔÓÖ Ñ Ó ×ØÙ Ó ×Ø × Ü Ó× Ñ Ú Ö× ×

ÓÖ ÒØ ×
Ö ×
Ó× ×Ó Ö ×Ù ×ØÖ ØÓ× ×Ô

Ó× Ò Ò Ó ×Ø
ÓÑÔÐ ØÓ¸

ÔÖÓÔÖ × ÑÔÓÖØ ÒØ × ÔÓ Ñ Ú Ö × Ö ×
Ó ÖØ ×º

ÀÓ Ñ
ÓÑ Ó × ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ò ÒÓØ
ÒÓÐÓ ¸ ÔÖ × Ò
ÓÒ¹

×Ø ÒØ Ò ÒÓÔ ÖØ
ÙÐ × ÒÓ× Ñ × Ú Ö×Ó× × ×Ø Ñ ×¸
ÓÑ Ó× ×ÔÓ× Ø ÚÓ×

Ð ØÖÒ
Ó×


Ñ ÒÓÖ ×¸ Ö ×ÙÐØ ÕÙ Ó× ØÓÑÓ× ×ÙÔ Ö
× Ñ¹

Ô Ò Ñ ÙÒ ×
Ú Þ Ñ × ÑÔÓÖØ ÒØ × ¹ ÔÓ × × Ö × ÕÙ Ñ
× ×

ÒØ Ö × Ð ØÖ
× Ñ Ò Ø
× Ó
ÓÖÖ Ñ ×
Ñ ÒØ Ò × ×ÙÔ Ö
׺ È Ö

½

ÙÖ ½º½ µÎ ×Ø ×ÙÔ Ö ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ó ´½¼¼µ Ó F eOº µ Î ×Ø ×ÙÔ ¹ Ö ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ó ´½¼¼µ Ó F e3O4º´ÓÒ Ó× ØÓÑÓ× Ñ ÓÖ × Ö ÔÖ × ÒØ Ñ Ó ÓÜ Ò Ó¸ Ó× ØÓÑÓ× Ñ ÒÓÖ × Ó ÖÖÓµº

Ó ×ØÙ Ó
ÓÖÖÓ× Ó ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ò
×× Ö Ó
ÓÑÔÖ Ò Ö
ÓÑÓ ×Ø Ö Ó

Ó
ÓÖÖ Ñ Ò Ú Ð ØÑ
Ó¸ ÓÙ × ¸ Ò ×ÙÔ Ö
º

Ë ÑÓ× ÕÙ × ÔÖÓÔÖ × Ñ
ÖÓ×
Ô
× ÙÑ × Ð Ó Ô Ò Ñ ÑÙ ØÓ

×Ù ×ØÖÙØÙÖ
Ö ×Ø Ð Ò º Ð Ñ ××Ó¸ ÙÑ Ñ ×ÑÓ Ü Ó ÕÙ Ò Ó Ñ ÓÖÑ

ÐÑ ÒÓ
Ö ×
Ó Ñ Ö ÒØ × Ö ×
Ö ×Ø ÐÓ Ö
× ÔÓ ÔÖ × ÒØ Ö

ÔÖÓÔÖ × Ø Ñ Ñ ×Ø ÒØ ×¸ Ø ×
ÓÑÓ Ñ Ò Ø ×ÑÓ¸
ÓÒ ÙØ Ú ¸ Ò¹

ØÖ ÓÙØÖ ×º Á××Ó ÑÓ×ØÖ ÑÔÓÖØ Ò


×ØÙ ÖÑÓ× × Ú Ö × ÓÖ ÒØ ×

ÔÓ×× Ú × Ó× × Ð Ó׸ Ò Ù×
ÓÖ ÒØ × ÕÙ ÔÖ × ÒØ Ñ × Ñ Ð ÓÖ ×

ÔÖÓÔÖ × Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ó× Ò׺

Ü ×Ø Ñ Ú Ö × Ø
Ò
×
Ö ×
Ñ ÒØÓ ÐÑ × Ü Ó× ÖÖÓ ÒØÖ

× ÕÙ × ÔÓ ÑÓ×
Ø Ö ÓÜ Ó ÑÓÒÓ
Ö ×Ø ×¸ Ô Ø Ü

Ü ÑÓÐ
ÙÐ Ö

´Å µ ×× ×Ø ÔÓÖ ÓÜ Ò Ó¸

ÐÓ×

ÔÓ× Ó»ÓÜ Ó ´× Õ Ò
е

×Ó Ö ×ÙÔ Ö
× Ñ Ø Ð
׺ Ñ Ö Ð × Ó Ø Ñ ÙÑ ÐÑ ÕÙ ÔÓ××Ù Ñ ×

ÙÑ ×
Ö ×Ø ÐÓ Ö
º Æ ×Ø ØÖ Ð Ó ÔÖÓ ÙÞ ÑÓ× ÐÑ × Ü Ó×

ÖÖÓ ØÖ Ú × ÔÓ× Ó 57F e Ñ ØÑÓ× Ö O2º Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò
Ô Ð

Ó ØÖ Ð Ó Ó Ø Ò Ó

× F eO ÔÙÖ Ò ÓÖ ÒØ Ó
Ö ×Ø ÐÓ Ö


´½¼¼µº Ç
ÓÖÖ ÒØÖ Ø ÒØÓ ÕÙ × F eO¸ ÕÙ ÔÓ××Ù ×ØÖÙØÙÖ Ó Æ Ð

ÔÓ××Ù Ô Ò × Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ×Ø Ó ÓÜ Ó Ó ÖÖÓ ´F e2+µ¸

×

Ñ × Ò×Ø Ú Ð¸ ¸ × ÙÒ Ó Ð Ø Ö ØÙÖ ℄¸ ×Ø ÒØ
Ð × Ö Ó Ø × Ñ

ÔÖ × Ò × ÓÙØÖ × × × ´ÔÖ Ò
Ô ÐÑ ÒØ F e3O4µº ×
ÓÐ Ó ×Ù ×ØÖ ØÓ

´½¼¼µ × Ù×Ø
Ô ÐÓ ØÓ ×Ø ÖÑÓ× Ø ÒØ Ò Ó ÔÖÓ ÙÞ Ö ÔÖ Ò
Ô ÐÑ ÒØ

F eO¸ ÕÙ Ø Ñ ÙÑ Ô Ö Ñ ØÖÓ Ö ÔÖ Ü ÑÓ Ó ÔÖ Ø ´aAg = 0.409nm¸

aFeO = 0.430 ± 0.003nmµº ÓÑ ×Ø Ö Ò

± ÒÓ Ô Ö Ñ ØÖÓ Ö

Ó ÐÑ Ö Ð Ø ÚÓ Ó ×Ù ×ØÖ ØÓ¸ ×Ô Ö ¹× ÙÑ
Ö ×
Ñ ÒØÓ ÕÙ × ¹Ô× Ù ÓÑ Ö
Ó

F eO ´½¼¼µ¸ ÓÙ × ¸ Ò
ÓÑ Ò×ÙÖ Ú Ð
ÓÑ ´½¼¼µ Ñ × ÓÖ ÒØ Ó × ÙÒ Ó

Ó Ñ ×ÑÓº


ÓÒ
Ó ÕÙ F eO ÔÓ××Ù ÙÑ
ÓÑÔÐ ÜÓ Ö Ñ

× ¸ ÕÙ Ø

Ó Ò Ó ØÓØ ÐÑ ÒØ
Ð ÖÓº Á××Ó
ÖÖ Ø Ó ÔÖ Ò
Ô ÐÑ ÒØ ÔÓÖÕÙ ØÖ Ò¹

× × Ð ØÖÒ
׸ Ú Ö × ×ØÖÙØÙÖ × Ñ Ò Ø
× Ò Ð Ó
ÓÖÖ Ñº Ð Ñ

¾

Ó Ñ ×¸ ×Ø ÙÑ × Ò Ó ×Ø ÕÙ ÓÑ ØÖ
´F e1−xOµ¸
ÓÑ Ü Ú Ö Ò Ó

¼¸¼ ¼º½¾¸ Ó ÕÙ
ÓÑÔÐ
ÒÓÖÑ Ñ ÒØ Ó Ö Ñ

× ℄º Ñ ÓÙع

Ö × Ô Ð ÚÖ ×¸ ÑÓ×ØÖ × Ö × F eO Ø Ö Ó¸ ÒÚ Ö Ú ÐÑ ÒØ Ó ÔÖÓ
××Ó

ÔÖ Ô Ö Ó¸ Ú
Ò
× Ó
Ø ÓÒ F e2+º Ð Ñ ××Ó ÔÖ × Ò ÙÑ Ú
Ò¹


F e2+ ÑÔÐ
Ò
Ö Ó Ó × ÓÒ× F e3+º ÓÒ× ÕÙ ÒØ Ñ ÒØ ÔÓ Ñ

Ô Ö
Ö ÒØ Ö × ÖÖÓÑ Ò Ø
× ÒØÖ ÓÒ× F e2+ F e3+ Ò ÔÖÓÜ Ñ

× Ú
Ò
× ℄º

ü Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ ¸ × ÑÓ× ÕÙ ×ØÖÙØÙÖ Ó F eO Ñ ×Ñ

Ó Æ Ð ÔÓ××Ù ÙÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Æ Ð ´Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ò ÕÙ Ð Ó Ñ Ø Ö Ð

×Ó Ö ÙÑ ØÖ Ò× Ó × ¸ × ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø
Ô Ö × Ô Ö Ñ ¹

Ò Ø
º ÇÙ × ¸ Ò Ö Ø ÖÑ
ØÓÖÒ ¹× Ö Ò Ó ×Ø ÒØ Ô Ö × Þ Ö

ÓÖ Ñ Ñ Ò Ø
Ñ
ÖÓ×
Ô
Ó Ñ Ø Ö Ðº Ò ÐÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ

ÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö × ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó׺µ ½ à ¸ ¸ ℄º Ë Ò Ó ×× Ñ¸ × Ù ×¹

Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ Ú Ö ÑÓ×ØÖ Ö × ÑÔÐ ×Ñ ÒØ ÙÑ

× Ò Ð ØÓ
ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ó F e2+ ÔÖ × ÒØ ÒÓ Ó
Ø ÖÓ¸ ÒÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÜÓ

½ Ã Ú Ö × Ö ÙÑ × ÜØ ØÓº ÈÓÖ Ñ Ó ÕÙ × Ó × ÖÚ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ¹

ÒØ ÕÙ Ó× ×Ô
ØÖÓ× × Ó Ù Ð ØÓ׸ ÔÓ×× Ú ÐÑ ÒØ
Ù× Ó× ÔÓÖ ×ØÓÖ ×

Ò × ÔÓ× × Ó F e2+ Ø Ñ Ñ Ú Ó ÔÖ × Ò

F e3+ Ñ ÔÓ× × Ó

Ó
Ø ÖÓ Ø Ñ Ñ Ñ ÔÓ× × Ó Ø ØÖ ÖÓ¸ Ø Ñ Ñ Ú
Ò
× F e2+

ØÓ× Ò Ö
Ö ×Ø Ð Ò ¸ ¸ ¸ ½¼℄º

×ØÙ Ó× Ö Ó Ò ÙØÖÓÒ× ÑÓ×ØÖ Ñ ÕÙ ÜÓ ½ à Ó× ÑÓÑ Ò¹

ØÓ× Ñ Ò Ø
Ó× Ó× ÓÒ× F e2+ ÓÖÑ Ñ ÙÑ ÖÖ Ò Ó ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó ÒÓ× ÔÐ ÒÓ×

´½½½µ ¸ ½½℄º Ö Ó Ó× ÑÓÑ ÒØÓ× Ô ÖÔ Ò
ÙÐ Ö ×Ø × ÔÐ ÒÓ× ÔÓÒ¹

Ø Ñ ÐØ ÖÒ Ñ ÒØ Ô Ö
Ñ Ô Ö ÜÓ Ñ ÔÐ ÒÓ×
ÒØ ×¸ ÓÙ × ¸

ÓÖÑ Ò Ó ÙÑ ÖÖ Ò Ó ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó ÒØÖ ÔÐ ÒÓ× ´½½½µº

ÓÖÑ Ó Ó F eO × ÙÒ Ó Ð Ø Ö ØÙÖ ½℄ ÔÖÓÔ
ÔÓÖ ÙÑ Ò¹
Ñ ÒÓ
ÓÒ
Ó
ÓÑÓ Ç×ØÛ Ð Ö Ô Ò Ò ¸ ÕÙ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó
Ö ×Ø ×

Ø Ñ Ò Ó× Ö ÙÞ Ó× Ñ
Ö ×Ø × Ñ ÓÖ ×¸ ÕÙ × Ó Ø ÖÑÓ Ò Ñ
Ñ ÒØ Ñ ×

×Ø Ú ×¸ Ñ
ÓÒØÖ ÔÓ× Ó × ×Ø Ñ ×
Ò Ø
Ñ ÒØ ×Ø Ú ×º ×Ø ÒÒ ÑÓ

Ó ÔÖ Ú ×ØÓ Ñ ½ ¼¼ ÔÓÖ Ï Ð ÐÑ Ç×ØÛ Ð ¸ Ø Ñ × Ó ×ØÙ Ó Ô Ö × ×Ø Ñ ×

Ü × Ñ Ò× × × Ó × ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ × ×Ø Ñ × ÍÀÎ ½¾℄º

Ë ÙÒ Ó Ó Ö Ñ

× Ü Ó× ÖÖÓ¸ × Ç Ñ ÕÙ Ð Ö Ó

Ø ÖÑ
Ó ×Ø Ú Ð Ô Ò ×
Ñ 570oC ¿¸ ½¿℄º ÜÓ ×Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ
Ð ×
ÓÑÔ Ñ ¹Ñ Ø Ð
Ó F e3O4º ÔÖ Ô Ö Ó F eO ÙÐ

Ö Ð Þ ØÖ Ú × ÕÙ
Ñ ÒØÓ
Ñ 570oC × Ù Ó Ó ÔÖÓ
××Ó
ÕÙ Ò
Ò ´Ö × Ö Ñ ÒØÓ ÖÙÔØÓ¸ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ ºµº

Ç ÕÙ Ø Ñ Ñ ÑÓØ ÚÓÙ ÒÓ××Ó ×ØÙ Ó ÐÑ × F eO ÕÙ Ó ÖÙÔÓ

×ØÙ Ó× ×ÙÔ Ö
× Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ×
Í Å Ú Ñ Ñ ×

Ø ÑÔÓ ×ØÙ Ò Ó Ü Ó׸ Ø ×
ÓÑÓ ÅÒÇ ½ ℄¸ ÕÙ Ö Ò Ó Ö Ò ÜÔ Ö Ò


ÒÓ ÔÖ Ô ÖÓ Ñ ÓÖÑ ÐÑ × ÙÐØÖ ¹ ÒÓ׺ Ó × ÜÔÐÓÖ Ö Ð Ø Ö ØÙÖ ×Ó Ö

F eO Ó × ÖÚ ¹× ÕÙ ÔÓÙ
Ó× ØÖ Ð Ó× Ü ×Ø Ñ ×Ó Ö Ó ××ÙÒØÓ¸ ×Ô
ÐÑ ÒØ

Ò ÓÖÑ

ÐÑ × ÓÖ Ò Ó׸ ÔÖÓÚ Ú ÐÑ ÒØ Ú Ó


ÙÐ

×Ù

¿

ÔÖ Ô Ö Ó¸ ÒØÖ ×Ø × Ü ×Ø ÒØ × Ñ ÓÖ Ö Ð Þ Ò Ö Ó ´½½½µ ½ ¸

½ ℄º


ÓÒ
Ó ÕÙ Ó F e3O4 Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ ÖÖÓÑ Ò Ø
Ó ××Ó

Þ
ÓÑ ÕÙ × Ù ×Ô
ØÖÓ Å ×× Ù Ö ×

Ö ÒØ Ó ×Ô
ØÖÓ Ó F eO ÕÙ

Ô Ö Ñ Ò Ø
Óº ×Ø ÓÖÑ Ñ Ó× ÔÓ Ñ × Ö ÒØ
Ó× ÕÙ ÒØ
Ó×

Ô Ö
ÒØÙ ÐÑ ÒØ ØÖ Ú × ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Öº ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× Ü
Ø Ó× ÔÓÖ Ö Ó×¹ ´ È˵ Ø Ñ Ñ ÙÑ Ó ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö

×× ÒØ
Ó¸ Ú ×ØÓ ÕÙ
ÙÑ × × × ÔÖ × ÒØ Ô
Ó× × Ø Ð Ø ×

× ¹ÙÔ Ó F e2+ ÕÙ × ÐÓ
Ð Þ Ñ Ñ Ò Ö ×
ÓÒ
× ¸ ½ ¸ ½ ¸ ½ ¸

¾¼℄º Ú Ó × ×ØÖÙØÙÖ × ×Ø ÒØ × ×× Ù × × ×¸ Ø
Ò


ÖÓ

Ð ØÖÓÒ×

Ü Ò Ö ¸ Ø Ñ Ñ ÔÓ Ö ÙÑ Ò
Ø ÚÓ
ÓÑÔÓ× Ó

ØÖ Ú × × ÔÓ× × Ó× ÔÓÒØÓ× Ö Ó ¾½℄º

×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Ö Ø Ñ
ÓÑÓ Ú ÒØ Ñ Ó ØÓ ØÖ Þ Ö Ò ÓÖ¹

Ñ ×
Ñ × Ñ × ÔÖÓ ÙÒ × Ø ÙÑ ÔÖÓ ÙÒ

100nmº ÓÒ¹

ÓÖÑ ÔÓ × Ö Ú ×ØÓ Ò ÙÖ ½º¾ ¾¾℄¸ ÕÙ ÑÓ×ØÖ Ó Ð ÚÖ
Ñ Ò Ó Ñ Ó

Ô Ö Ð ØÖÓÒ× Ñ ÙÒ Ó Ò Ö
Ò Ø
Ó× Ñ ×ÑÓ׸ × ÓÙØÖ × Ø
Ò
×

Ò Ð × ÙØ Ð Þ × Ò ×Ø ØÖ Ð Ó ´ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ È˸ Ä µ ÒÜ Ö Ñ

Ô Ò × Ø
Ö
3nm¸ ÓÙ × ¸ ÓÖ Ñ ¾¼
Ñ × ØÑ
׺

ÙÖ ½º¾ Ä ÚÖ
Ñ Ò Ó Ñ Ó Ó× Ð ØÖÓÒ× Ñ ÙÒ Ó Ò Ö
Ò Ø
¾¾℄º
ÍÑ Ó× Ó Ø ÚÓ× ×Ø ØÖ Ð Ó Ú Ð Ö Ó× Ú Ö Ó× Ô Ö Ñ ØÖÓ× ÕÙ × Ó

Ö Ð Ú ÒØ × Ò ÔÖÓ Ù Ó ÙÑ Ü Ó¸ Ø ×
ÓÑÓ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ó ×Ù ×ØÖ ØÓ Ù¹ Ö ÒØ Ú ÔÓÖ Ó¸ ÔÖ ×× Ó Ô Ö
Ð ÓÜ Ò Ó¸ Ø Ü Ø ÑÔÓ Ú ÔÓÖ Ó
¸ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø ÑÔÓ ÒÒ Ð Ò Ô × Ú ÔÓÖ Óº Ð Ñ ××Ó ÙÑ
Ù Ó× Ú Ð Ó ÔÖÓÔÖ × ×
× Ó× ÐÑ × Ó Ö Ð Þ º ÒØÖ Ð ×
Ö ×Ø ÐÓ Ö ´ÔÓÖ Ö Ó Ð ØÖÓÒ×µ¸ Ó Ñ Ò Ø ×ÑÓ Ñ
ÖÓ×
Ô
Ó ´ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Å ×× Ù Öµ ÔÖÓÔÖ × Ð ØÖÒ
× ´ ÓØÓ Ñ ×× Óµº

Ô ØÙÐÓ ¾ Ô Ö ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð

¾º½ Ñ Ö ÍÐØÖ ¹ ÐØÓ¹Ú
ÙÓ ´ÍÀε

×Ø ØÖ Ð Ó Ó × ÒÚÓÐÚ Ó ÒÓ Ä ÓÖ Ø Ö Ó ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ À Ô Ö Ò

×
ËÙÔ Ö
×× ´Ä À² ˵ Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ×
Í Å ¸ ÕÙ

×Ô ÙÑ
Ñ Ö ÍÀÎ ´Ú ÙÖ ¾º½µ
ÓÑ Ö
ÙÖ×Ó× Ô Ö ÔÖ Ô Ö Ó

ÐÑ × ÒÓ× ÙÑ Ú Ö

Ø
Ò
× Ò Ð × × Ò¹× ØÙº ÓÖ Ñ ÙØ ¹

Ð Þ × ÔÖ Ò
Ô ÐÑ ÒØ
Ñ Ö ÔÖ Ô Ö Ó ÑÓ×ØÖ ×¸
Ñ Ö

Ò Ð × È˸ ÔØ
Ä ¸ ÔØ
ÊÀ ¸ Ó ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å ×× Ù Ö

Ð ØÖÓÒ× ÓÒÚ Ö× Ó ´ Å˵¸
Ñ Ö ÒÒ Ð Ò º Æ × ×Ù ¹× ×

× Ù ÒØ × ÙÖ ÒØ ØÓ Ó Ó Ø ÜØÓ × Ø
Ò
× ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ÙØ Ð Þ × × Ó Ú¹

Ñ ÒØ ÜÔÐ
׺ ÍÑ Ð ×Ø
Ö Ò ÑÓ× ×Ø × Ø
Ò
× ÜÔ Ö Ñ ÒØ ×¸

×× Ñ
ÓÑÓ Ø ÖÑÓ× Ø
Ò
Ó× ÙØ Ð Þ Ó× × Ò
ÓÒØÖ ÐÓ Ó Ô ×
ÓÒ
ÐÙ× Óº

¾º½º½ ÁÑÔÓÖØ Ò


Ó ÍÀÎ

ÆÓ ØÖ Ð Ó ÕÙ × Ö ÜÔÓ×ØÓ¸ ÓÖ Ñ Ö Ð Þ × ÔÖÓ Ù × ÒÚ ×Ø ×

ÐÑ × ÙÐØÖ ¹ ÒÓ× Ü Ó× ÖÖÓ ØÖ Ú × Ø
Ò
× Ò Ð × ×ÙÔ Ö


Ò¹× ØÙ¸ ÓÙ × Ñ Ñ ÒØ ÙÐØÖ ¹ ÐØÓ¹Ú
ÙÓ¸ ÓÒ × ÑÓ×ØÖ × ÓÖ Ñ

ÔÖ Ô Ö ×º Ñ ÔÖ Ñ ÖÓ ÐÙ Ö ÔÖ
×Ó × Ò Ö Ó ÕÙ × Ò
Ó Ø ÖÑÓ

×ÙÔ Ö
¸ ÓÙ × Ø ÕÙ ÔÖÓ ÙÒ

ÒÓ× Ö Ö ÑÓ× ´ÕÙ ÒØ Ö ×× Ñ ÒÓ××Ó


ÓÒØ ÜØÓµ ÕÙ Ð ÔÖÓ ÙÒ

Ò Ð × ÕÙ ÒÓ×× × Ø
Ò
× ÒÜ Ö Ñ º

ÉÙ Ò Ó Ð ÑÓ× Ñ ×ÙÔ Ö
×Ø ÑÓ× ÒÓ× Ö Ö Ò Ó × ÔÖ Ñ Ö ×
Ñ ×

ØÑ
× Ó ÒÓ××Ó Ñ Ø Ö Ðº ËÙÖ ÕÙ ÒØ Ó
ÙÐ

× Ñ ÒØ Ö

Ð ÑÔ ´× Ñ
ÓÒØ Ñ Ò Ó ÔÓÖ ÒØ ÜØ ÖÒÓµ ×ÙÔ Ö
Ó Ñ Ø Ö Ð ÕÙ

× Ö ×ØÙ Óº

Ô ÖØ Ö Ø ÓÖ
Ò Ø
Ó× × × ÔÓ ÑÓ×
Ð
ÙÐ Ö Ø Ü Ñ


ÓÐ × × ÙÑ × ÔÓÖ ÙÒ

Ö ÙÑ × Ð Ó¸

Z = bp(MrT )−1/2

´¾º½µ

ÙÖ ¾º½ Ñ Ö ÍÀÎ Ó Ä ÓÖ Ø Ö Ó ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ À Ô Ö Ò ×
ËÙÔ Ö
× ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ×
»Í Å º

ÓÒ p ÔÖ ×× Ó Ó × ÒÓ Ñ ÒØ ¸ Mr Ñ ×× ÑÓÐ
ÙÐ Ö Ö Ð Ø Ú ¸ T

Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ¸ b ÙÑ
ÓÒ×Ø ÒØ ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Z

Ò×

ÙÜÓ

Ò ÙÒ

m−2s−1℄º Ç Ú ÐÓÖ b
ÓÒ
Ó ´b = 2, 63 × 1026 ÑÓÐ
ÙÐ ×

m−2s−1K1/2mbar−1µº ÓÒ× Ö Ò Ó ÙÑ ×ÙÔ Ö
×ÓÐÙØ Ñ ÒØ Ð ÑÔ

ÔÖ ×× Ó ØÑÓ× Ö
´103mbarµ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ñ ÒØ ´300Kµ¸ ×Ø Ñ ¹×

Ø Ü
ÓÐ × Ó ÑÓÐ
ÙÐ × Ò ØÖÓ Ò Ó Ñ 1023 m−2s−1º ÓÑÓ Ò¹

×

Ô ÖØ
ÙÐ × Ò ×ÙÔ Ö


ÓÖ Ñ 1015 ØÓÑÓ×»cm2¸ ÔÓ ÑÓ×


Ð
ÙÐ Ö Ó Ø ÑÔÓ Ñ Ó ÓÖÑ Ó ÙÑ
Ñ

Ò ØÖÓ Ò Ó Ò ×ÙÔ Ö ¹ÓÑÓ t ≈ 10−8sº ÇÙ × ¸ × ÕÙ Ñ ÒØ Ó× ×Ø × Ú ÐÓÖ ×¸ Ò Ó ÔÓ×× Ú Ð¸

ÔÖ ×× Ó ØÑÓ× Ö
¸ Ö Ð Þ Ö Ó ×ØÙ Ó ×ÙÔ Ö
Ö Ð Ó Ñ Ø Ö Ð ¾¿℄º

×ÙÖ Ò
××

× Ð ÓÖ Ö Ò×ØÖÙÑ ÒØÓ× ÒÓ× ÕÙ × ÔÖ ×× Ó

ÔÓ × Ö Ñ ÒØ Ñ Ú ÐÓÖ × ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓÖ × ÕÙ ÔÖ ×× Ó ØÑÓ× Ö
º

Ô ÖØ Ö ×× Ò
××

ÓÖ Ñ × ÒÚÓÐÚ × Ø
Ò
× ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ× Ùй

ØÖ ÐØÓ Ú
ÙÓ ´ÍÀε¸ × Ò Ó ÕÙ Ò
Ñ Ö Ø ÑÓ× Ö ÐÑ ÒØ ÙÑ ÔÖ ×× Ó

× ÓÖ Ñ 10−10mbarº ÍÑ Ö Ú × Ó Ø Ð ×Ó Ö × ×Ø Ñ × ÍÀÎ

ÔÓ × Ö Ò
ÓÒØÖ Ó Ñ ¾ ℄º

¾º½º¾

ÑÖ

ÈÖ Ô Ö Ó


Ñ Ö ÔÖ Ô Ö Ó ÙØ Ð Þ ÑÓ×ØÖ

ÓÖÑ ×ÕÙ Ñ Ø
Ò ÙÖ

¾º¾º Æ Ñ ×Ñ ×Ø Ó
ÓÔÐ ×
Ò
Ó Ú ÔÓÖ ÓÖ × ÖÑ ÇÅÁ ÊÇÆ


ÖÖ ×
ÓÑ Ð Ñ ÒØÓ× ÙÐØÖ ¹ÔÙÖÓ× Ô Ö Ú ÔÓÖ Óº Ç
ÓÒØÖÓÐ

Ö¹

ØÙÖ
Ñ ÒØÓ Ó× × ÙØØ Ö× ×Ø × Ú ÔÓÖ ÓÖ × Ö Ð Þ Ó ÔÓÖ ÙÑ ×Ó Ø¹

Û Ö × ÒÚÓÐÚ Ó ÒÓ ÔÖ ÔÖ Ó Ð ÓÖ Ø Ö Óº Ù×Ø ¹× Ø Ü Ú ÔÓÖ Ó¸


ÓÒØÖÓÐ Ò Ó¹× ÐØ ¹Ø Ò× Ó
ÓÖÖ ÒØ Ñ ×× Ó
Ú ÔÓÖ ÓÖ º

ÍÑ
Ð Ö Ó ÔÖ Ú Ò
×× Ö Ô Ö × ×Ø Ð
Ö Ø Ü Ú ÔÓÖ Ó

×Ô ××ÙÖ Ó ÐÑ Ù×Ø ÒØ Ó Ô ÐÓ Ø ÑÔÓ Ú ÔÓÖ Óº ÔÓ×× Ú Ð

× Ú ÔÓÖ Ö Ô Ò × ÙÑ Ð Ñ ÒØÓ¸ ÓÙ ×
Ö ×
Ö Ð × ÔÓÖ
Ó Ú ÔÓÖ Ó Ù ×

ÓÙ Ñ × Ú ÔÓÖ ÓÖ ×¸ ÓÙ
Ö ×
Ö ÑÙÐØ
Ñ × ÔÓÖ ÖØÙÖ × ÐØ ÖÒ × Ó×

× ÙØØ Ö׺
ÓÔÐ

×Ø
Ñ Ö Ø Ñ¹× ÙÑ Ú ÐÚÙÐ

Ñ ×× Ó ×¸ ÕÙ

ÔÓ × Ö ÙØ Ð Þ Ô Ö Ú ÔÓÖ × Ñ ØÑÓ× Ö × Ú Ö× ×º ÆÓ ÒÓ××Ó
×Ó

Ó ÙØ Ð Þ Ó ÓÜ Ò Ó ´O2µ ÙÐØÖ ÔÙÖÓ ´ º ±µ Ô Ö ÔÖÓ Ù Ó Ü Ó׺

Ì Ñ Ñ Ò ×Ø
Ñ Ö ×Ô ¹× ÙÑ ÑÓÒØ Ñ ÊÀ ´ Ö Ó

Ð ØÖÓÒ× ÐØ Ò Ö µ¸ ÕÙ Ù× Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö
Ö ×
Ñ ÒØÓ× Ô Ø Ü ×

´
Ñ ÔÓÖ
Ñ µº

ÙÖ ¾º¾ ×ÕÙ Ñ
Ñ Ö ÔÖ Ô Ö Óº

¾º½º¿

ÑÖ

ÒÒ Ð Ò

Ë ÑÓ× ÕÙ Ó ×
Ö ×
Ö ÙÑ ÐÑ ÙÐØÖ ¹ ÒÓ¸ Ñ ×ÑÓ ×Ó Ö ÙÑ ×Ù ×ØÖ ØÓ ÓÖ¹

Ò Þ Ó¸
ÓÑÓ Ñ ÒÓ××Ó
×Ó ´½¼¼µ ÓÙ Ó Ù´½¼¼µ¸ ×Ø ÐÑ ÔÓ× Ø Ó

Ò Ó Ò
×× Ö Ñ ÒØ × Ö Ñ ÓÖ Ò Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú ×Ø
Ö ×Ø ÐÓ Ö
Ó¸ ÓÙ

× ¸ Ø Ö Ú ÒØÙ ÐÑ ÒØ ØÓ×
ÓÑÓ Ú
Ò
׸ Р׸ Ò ÓÑÓ Ò

Ò

×Ô ××ÙÖ ¸ Ø
º Æ ×Ø
×Ó¸ Ñ ÕÙ Ó ÐÑ Ò Ó
ÓÙ Ñ ÓÖ Ò Ó¸ Ù×Ù Ð

× Þ Ö Ó ÕÙ
Ñ ÒØÓ ´ ÒÒ Ð Ò µ ÑÓ×ØÖ ¸ Ó ÕÙ Ö ÐÑ ÒØ Ó Ð Ú

ÙÑ ×ØÖÙØÙÖ
Ö ×Ø ÐÓ Ö
Ñ × Ô Ö Ø ¸ ÓÙ × ¸
ÓÑ ÙÑ ÜÓ Ò Ñ ÖÓ

Ö Ù× Ø ÖÖ Ó× Ñ Ò× × Ñ ÓÖ × ´½¼ ½¼¼ nmµº Å × Ò ×Ø
×Ó¸

Ó ÕÙ
Ñ ÒØÓ Ú Ø Ò Ö ÐØ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ´≥ ¼¼Ãµ ÔÓÖ Ð ÙÒ× Ñ ÒÙØÓ׸

Ô Ò Ò Ó ×ØÖÙØÙÖ ÕÙ × ÕÙ Ö ÓÖ Ò Öº ÈÓÖ ××Ó Ó Ò
×× Ö Ó × ÑÓÒ¹

Ø Ö ÒÓ × ×Ø Ñ ÍÀÎ ÙÑ
Ñ Ö ×Ô

Ô Ö ×Ø Ñº ÓØÓ Ô ÖØ

ÒØ ÖÒ
Ñ Ö
ÓÒØÖÙ ×Ø ÑÓ×ØÖ Ò ÙÖ ¾º¿º Ç ÕÙ
Ñ ÒØÓ

Ó
ÓÖÖ ÔÓÖ ÓÑ Ö Ñ ÒØÓ Ð ØÖÓÒ× Ñ Ø Ó× ÔÓÖ ÙÑ Ó× Ó × Ð Ñ Ò¹

ØÓ× Ü ×Ø ÒØ ×¸ ÙÑ ÔÓÖ ÜÓ Ó ÔÓÖØ ¹ ÑÓ×ØÖ ×¸ ÓÙ ÔÓÖ ÓÙØÖÓ Ñ Ø Ñ ÒØ


Ñ ÑÓ×ØÖ º ÔÓ×× Ú Ð × ÕÙ
Ö Ø ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ¼¼Ã¸ ÕÙ Ò Ó

ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÔÐ
ÙÑ ÐØ Ø Ò× Ó ½¼¼¼Î ÙÑ
ÓÖÖ ÒØ Ñ ×× Ó

ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ¼Ñ
Ð Ö Ò Ö Ó ÑÓ×ØÖ º
Ñ Ö

ÔÓ××Ù Ò ÙÑ Ò Ð Ô Ö Ú ×Ù Ð Þ Ó¸ ÙÑ Ú ÐÚÙÐ ÍÀÎ ÕÙ ×ÓÐ


ÑÖ

×ØÖÙ Ù Ó ÓÒ ÔÓ ¹× Ò×Ø Ð Ö ÙÑ ÓÑ Ñ ÒØÓ Ö Ò¹


к ×Ø
Ñ Ö Ø Ñ Ñ Ó ÙØ Ð Þ Ô Ö Ó ÒÒ Ð Ò Ó× ×Ù ×ØÖ ØÓ×

´ Ù´½¼¼µ ´½¼¼µµ¸ ÔÖ Ú Ñ ÒØ Ú ÔÓÖ Ó Ó× ÐÑ ×º

ÙÖ ¾º¿ ÓØÓ Ô ÖØ ÒØ ÖÒ
Ñ Ö ÒÒ Ð Ò
ÓÒ×ØÖÙ º

Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø Ò Ô Ð ÑÓ×ØÖ Ò ×Ø
Ñ Ö Ú Ö
ÓÒ ÓÖÑ ÔÓØ Ò
Ð ØÖ
ÔÐ
ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ´Vamostra × Iemissaoµ¸
ÓÖ Ó
ÓÑ
Ø Ð ¾º½º Ç× Ú ÐÓÖ × ÑÓ×ØÖ Ó× Ò ×Ø Ø Ð
ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ñ × Ñ ¹ × Ö Ð Þ × Ô × ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ØÖ × Ñ ÒÙØÓ× ÕÙ
Ñ ÒØÓº ×Ø × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ × ÓÖ Ñ Ò
ÓÒØÖ × ÙØ Ð Þ Ò Ó¹× ÙÑ Ô ÖÑ ØÖÓ Ê ÝØ ÑÓ ÐÓ ÃÊ¿¾½ÅË Ä¾ º

ÈÓØ Ò
´Ïµ ¾¼ ¾ ¿¼ ¼ ¼ ¼ ¼

Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ð ´±50oCµ ¿¾¼oC ¿¼oC ¼oC ¼oC ¼oC ¾¼oC ¼oC

Ì Ð ¾º½ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ × Ø Ò × Ò
Ñ Ö ÔÓØ Ò
ÔÐ
º

ÒÒ Ð Ò


ÓÖ Ó
ÓÑ

¾º½º

×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å ×× Ù Ö

ÅË

ÙÖ ¾º ÑÓ×ØÖ
Ñ Ö Ó ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Ð ØÖÓÒ× ÓÒÚ Ö× Ó ´ Å˵ ÙØ Ð Þ º ÑÔÓÖØ ÒØ ×Ø
Ö ÕÙ ÑÓ×ØÖ ØÖ Ò× Ö Ô Ö ÙÑ ÐÓ
Ó ÕÙ ÔÓ × Ö ÔÓ×
ÓÒ Ó Ñ ÔÖ Ü ÑÓ ÒØÖ Ó
ÒÒ ÐØÖÓÒº È Ö ØÖ Ö Ó× Ð ØÖÓÒ× Ñ Ö Ó Ó
ÒÒ ÐØÖÓÒ ÙÑ ÔÓØ Ò
Ð ½¼¼Î ÔÐ
Ó ×Ù ÒØÖ º Ð Ñ ××Ó
Ñ Ö
Ð Ò Ö
ÐÙÑ Ò Ó × ØÙ
Ñ Ó ÔÓÖØ ¹ ÑÓ×ØÖ × Ö
Ó ÖØ ÒØ ÖÒ Ñ ÒØ
ÓÑ Å Ç ÕÙ ÔÖÓ ÙÞ Ð ØÖÓÒ× ×
ÙÒ Ö Ó× ÕÙ ÔÓ Ñ Ø Ñ Ñ × Ö
ÓÒØ Ó׺

½¼

ÙÖ ¾º ×ÕÙ Ñ Ó ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å ×× Ù Ö

´ Å˵¸
ÓÔÐ Ó
Ñ Ö

×ØÖ Ù Óº

Ð ØÖÓÒ×

ÓÒÚ Ö× Ó

½½

¾º½º

Ë ÕÙ Ò


ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð

Æ ×Ø ØÖ Ð Ó¸ ÓØ ÑÓ× Ô Ö ÔÖ Ô Ö Ó ØÓ × × ÑÓ×ØÖ ×¸ Ñ ×Ñ

× ÕÙ Ò
ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ðº

½µ Ä ÑÔ Þ ÔÖ Ô Ö Ó Ó
Ö ×Ø Ð ´½¼¼µ¸ ØÖ Ú ×

ÐÓ× ÐØ Ò Ó×

×ÔÙØØ Ö Ò ´Ö Ð Þ Ó Ò
Ñ Ö Ò Ð × µ ÒÒ Ð Ò ´Ö Ð Þ Ó Ñ ÙÑ


Ñ Ö × ÒÚÓÐÚ Ô Ö ×Ø Ñµº

¾µ Ç
Ö ×Ø Ð Ö ÒØ Ó ØÖ Ò× Ö Ó Ô Ö
Ñ Ö ÔÖ Ô Ö Ó¸ ÓÒ Ó

ÐÑ Ö Ú ÔÓÖ Óº ÙÖ ÒØ Ó
Ö ×
Ñ ÒØÓ Ó ÐÑ ¸ Ø Ò ÑÓ× ÓÔ Ó

ÑÓÒ ØÓÖ Ö × Ù
Ö ×
Ñ ÒØÓ ØÖ Ú × Ø
Ò
ÊÀ ´ÕÙ × Ö ×
ÙØ ÒÓ


Ô ØÙÐÓ ¿µº

¿µ Ñ × Ù Ó
Ö ×Ø Ð Ö ØÖ Ò× Ö Ó Ô Ö Ó
Ñ Ö Ò Ð × ¸ ÓÒ

Ö Ð Þ Ú ÑÓ× × Ñ × ÈË ´
ÓÒ ÓÖÑ Ú Ö ÑÓ× ÒÓ
Ô ØÙÐÓ ¿µº

µ ÌÖ Ò× Ö ÑÓ× ÑÓ×ØÖ Ô Ö
Ñ Ö

ÒÒ Ð Ò ÓÒ

ÕÙ ¹


ÑÓ× ÔÓÖ Ð ÙÒ× Ñ ÒÙØÓ׺

µ Ê ØÓÖÒ Ú ÑÓ×
ÓÑ ÑÓ×ØÖ Ø
Ñ Ö Ò Ð × ¸ Þ ÑÓ× ×

Ñ × ÈË ÒÓÚ Ñ ÒØ º

µ ÑÓ×ØÖ Ö ÒØ Ó ØÖ Ò× Ö Ô Ö
Ñ Ö Ä ¸ ÓÒ Ö Ñ


ÓÐ Ó× Ó× Ô Ö × Ö Ó¸ Ñ Ö ÒØ × Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ×º

µ ÈÓÖ ÐØ ÑÓ¸ ÑÓ×ØÖ Ö ØÖ Ò× Ö Ø Ó ×Ô
ØÖÑ ØÖÓ Å˸ ÓÒ

Þ ÑÓ× × Ñ × Å ×× Ù Öº

½¾

Ô ØÙÐÓ ¿ Ì
Ò
×

Ò Ð×

¿º½ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ

ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ´ È˵

¿º½º½ ÆÓØ Ó ×Ô
ØÖÓ×
Ô

Ñ × ØÖ Ø Ò Ó ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÑÔÓÖØ ÒØ Ø ÖÑÓ× ÙÑ ÒÓØ Ó ÕÙ ÒÓ× Ô ÖÑ Ø ÒØ
Ö Ó× Ò Ú × Ð ØÖÒ
Ó× Ó× ØÓÑÓ× Ò Ð¹ × Ó׺ È Ö ××Ó
ÓÒØ ÑÓ× ×
Ñ ÒØ
ÓÑ Ó × Ø ÔÓ× ÒÓØ Ó¸ Ñ × ÓÖ Ò × Ñ
Ò
ÕÙ ÒØ
º × Ù × × Ó × × ÒÓ
ÓÔÐ Ñ ÒØÓ ×Ô Ò¹ Ö Ø ¸ ÕÙ Ð Ú ÙÑ ×ÓÑ Ú ØÓÖ Ð Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ò ÙÐ Ö
ÓÑ Ó ×Ô Ò ÙÑ Ð ØÖÓÒ ×ÓÐ Óº Ç ÑÓÑ ÒØÓ Ò ÙÐ Ö ØÓØ Ð ÙÑ Ð ØÖÓÒ
Ö
Ø Ö Þ Ó Ô ÐÓ Ò Ñ ÖÓ ÕÙ ÒØ
Ó j¸ ÓÒ j = l + s¸ j ÔÓ × Ö × Ñ ¹ ÒØ ÖÓ 1/2, 3/2, 5/2¸ Ø
º È Ö Ó ØÓÑÓ
ÓÑÓ ÙÑ ØÓ Ó¸ ÔÓ ÑÓ× Ò
ÓÒØÖ Ö Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ò ÙÐ Ö ØÓØ Ð¸ ÓÙ × ×ÓÑ ØÓ Ó× Ó× ÑÓÑ ÒØÓ× Ò ÙÐ Ö × ØÓ Ó× Ó× Ð ØÖÓÒ׺ Ì ÑÓ× ×× Ñ ÙÑ ÒÓÚÓ Ò Ñ ÖÓ ÕÙ ÒØ
Ó J¸ ÇÒ J = jº
ÔÖ Ñ Ö ÒÓØ Ó Ø ÒØ Ó × Ù ÒØ ÓÖÑ Ø ÑÓ× Ò
ÐÑ ÒØ Ó Ò Ñ ÖÓ ÕÙ ÒØ
Ó ÔÖ Ò
Ô Ð n¸
ÓÑ n = 1, 2, 3, 4, ...¸ ÓÒ Ô Ö
ÙÑ ×Ø × Ò Ú × Ø ÑÓ× ÙÑ Ð ØÖ Ñ ×
ÙÐ × Ò Ò Ó
Ñ Ð ØÖÒ
¸
ÓÑ × Ð ØÖ × K, L, M, ...¸
• n = 1 ⇒ K¸
• n=2⇒L
×× Ñ ÔÓÖ ÒØ º Ø ÑÓ× Ó× Ò Ñ ÖÓ× ÕÙ ÒØ
Ó× l j¸ ÓÒ l = 0, 1, 2, 3...n− 1¸ j
ÓÒ ÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Ó
Ñ º ÒÓØ Ó
Ö ´ÒÓØ Ó Ö Ó¹ ºµ Ô ÖØ Ö ×Ø × Ò Ñ ÖÓ× ÕÙ ÒØ
Ó× ×Ø ÑÓ×ØÖ Ò Ø Ð ¿º½º ×Ø ÒÓØ Ó
ÑÙ ØÓ Ù× Ñ ×Ô
ØÖÓ×
ÓÔ Ù Öº ÒÓÑ Ò
Ð ØÙÖ ×Ô
ØÖÓ×
Ô
ÕÙ Ú Ð ÒØ ÒÓØ Ó Ö Ó× ¸
Ð Ú Ò Ó Ñ
ÓÒØ Ó× Ú Ö Ó× Ò Ñ ÖÓ× ÕÙ ÒØ
Ó× Ñ ÕÙ ×Ø Óº ÓÑ ÑÓ×
ÓÑ Ó Ò Ñ ÖÓ ÕÙ ÒØ
Ó ÔÖ Ò
Ô Ð¸ ÔÓ × Ó ×Ø Ó × Ò Ó Ô ÐÓ Ò Ñ ÖÓ lº Ì Ñ¹× Ô Ö
Ò Ú Ð l ÙÑ Ð ØÖ Ñ Ò ×
ÙÐ × Ò Ò Ó Ó Ò Ú Ð¸ × Ö s, p, d, f...
½¿

• l = 0 ⇒ s¸
• l=1⇒p

Ò ÐÑ ÒØ Ó Ò Ñ ÖÓ j
ÓÑÓ ×Ù ÜÓ¸ ÓÖÑ Ò Ó × ÙÒ ÒÓØ Ó ´ÒÓØ Ó

×Ô
ØÖÓ×
Ô
µº ÓÑÓ Ü ÑÔÐÓ¸ Ú ÑÓ×
ÓÑÓ
Ó ×Ø Ó n = 2¸ l = 1¸

j

=

1 2

×

ÙÒ Ó

×

Ù × ÒÓØ

×

• primeira ⇒ L2¸

• segunda ⇒ 2p3/2

ÆÓ ÔÖ × ÒØ ØÖ Ð Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ø ÖÑÓ× × ÑÔÖ Ñ Ñ ÒØ × ÙÒ ÒÓ¹ Ø Óº

Æ Ñ ÖÓ× ÉÙ ÒØ
Ó×

nl

j

½¼ ¾¼ ¾½ ¾½ ¿¼ ¿½ ¿½ ¿¾ ¿¾ Ø
º Ø
º

1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 5 2
Ø
º

ËÙ ÜÓ Ó Ö Ó¹ ¹ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿
Ø
º

ÆÓØ Ó Ö Ó¹
K L1 L2 L3 M1 M2 M3 M4 M5
Ø
º

ÆÓØ Ó ×Ô
ØÖÓ×
Ô

1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2
Ø
º

Ì Ð ¿º½ Ê Ó× ÆÓØ Ó ×Ô
ØÖÓ×
Ô


¿º½º¾

×Ô
ØÓ× Ì Ö
Ó×

ÓØÓ Ñ ×× Ó Ó ÔÖÓ
××Ó Ü
Ø Ó ×ÙÔ Ö
ÙÑ × Ð Ó ÔÓÖ ØÓÒ× ÐØ Ò Ö ¸
ÓÒ ÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Ó Ò ÙÖ ¿º½º ×
Ñ ÒØ Ó ØÓ ÓØÓ Ð ØÖ
Ó¸ Ñ ÕÙ ÙÑ ØÓÑÓ ÒÓ ×Ø Ó ÙÒ ¹
Ñ ÒØ Ð ×ÓÖÚ ÙÑ ØÓÒ Ò Ö hν¸ Ô ×× Ô Ö ÙÑ ×Ø Ó Ü
Ø Ó¸ ÒÓ ÔÖÓ
××Ó ¹ Ü
Ø Ó Ñ Ø ÙÑ Ð ØÖÓÒ ÙÑ
ÖØÓ Ò Ú Ð Ð ØÖÒ
Óº
Ò Ö
Ò Ø
Ó Ð ØÖÓÒ Ñ Ø Ó Ek ÔÓ × Ö
Ð
ÙÐ ÔÓÖ

ÓÒ hν Ð ØÖÒ
Ó

Ec = hν − Eb − φ
Ò Ö Ó ØÓÒ¸ Eb Ò Ö φ ÙÒ Ó ØÖ Ð Ó ´ Ò Ö Ô Ö

´¿º½µ
Ð Ó ÙÑ
ÖØÓ Ò Ú Ð Ô ÐÓ Ð ØÖÓÒ Ô Ö Ú Ò
Ö

½

ÙÖ ¿º½ ×ÕÙ Ñ ÓØÓ Ñ ×× Óº

ÖÖ Ö ÔÓØ Ò
Ð ×
Ô Ö Ó × Ð Óºµº Ë hν¸ φ¸ Ek × Ó
ÓÒ
׸ ÔÓ ÑÓ× Ò
ÓÒØÖ Ö Ó Ú ÐÓÖ Ebº Æ ×Ø ÕÙ Ó
ÓÒ× Ö ¹× ÕÙ Ó ÔÖÓ
××Ó
ÓØÓ Ñ ×× Ó Ð ×Ø
Óº ÒØ Ó¸
ÓÑÓ × Ò Ö × Ð Ó × Ó ×Ô

× Ô Ö
×Ô
ÕÙ Ñ
¸ Ø Ñ Ñ Ô Ö
Ò Ú Ð ØÑ
Ó¸ Ø ÑÓ× ÙÑ Ø
Ò
Ô Ö Ú Ð Ö
ÓÑÔÓ× Ó ×ÙÔ Ö
Ó × Ð Óº
Ô × Ó ÔÖÓ
××Ó Ñ ×× Ó ÓØÓ Ð ØÖÓÒ× ÔÓ Ó
ÓÖÖ Ö Ñ ×× Ó ÙÑ ØÓÒ¸ ÔÖÓ
××Ó ×Ø
ÓÒ
Ó
ÓÑÓ ÙÓÖ ×
Ò
Ö Ó×¹ ´Ò ×× ÔÖÓ
××Ó¸ ÙÑ Ð ØÖÓÒ ÙÑ
Ñ ×ÙÔ Ö ÓÖ Ô ×× Ó
ÙÔ Ö Ú
Ò
Ü Ô ÐÓ ÓØÓ Ð ØÖÓÒ Ñ Ø Ó¸ ÒÓ Ð Ò Ó Ò Ö ¸ ÙÑ ØÓÒ Ñ Ø Óµ¸ ÓÙ Ñ ×× Ó Ð ØÖÓÒ× Ù Ö ´ Ú
Ò
Ü Ô Ð Ñ ×× Ó Ó Ð ØÖÓÒ ÙÑ Ò Ú Ð ÒØ ÖÒÓ Ó ØÓÑÓ ÔÓ×Ø Ö ÓÖÑ ÒØ ÔÖ Ò
ÔÓÖ ÙÑ Ð ØÖÓÒ ÙÑ Ò Ú Ð Ñ × ÜØ ÖÒÓ¸ ÕÙ Ó Ô ×× Ö Ô Ö ×Ø Ò Ú Ð ÒØ ÖÒÓ¸
Ñ Ø Ò Ó ÙÑ ÓÙØÖÓ Ð ØÖÓÒº Ç Ð ØÖÓÒ Ñ Ø Ó Ò ×Ø ÔÖÓ
××Ó
ÓÒ
Ó
ÓÑÓ Ð ØÖÓÒ Ù Öµ¸ ÑÓ×ØÖ Ó ×ÕÙ Ñ Ø
Ñ ÒØ Ò ÙÖ ¿º¾º Î Ð Ð Ñ Ö Ö¸ ÕÙ ×Ø × Ó × ÔÖÓ
××Ó× × Ó
ÓÑÔ Ø Ø ÚÓ׸ × Ò Ó Ñ ×× Ó Ð ØÖÓÒ× ÔÖ ÓÑ Ò ÒØ Ñ ØÓÑÓ× Ð Ú ×¸ Ñ ×× Ó ØÓÒ× Ñ ØÓÑÓ× Ñ × Ô × Ó׺
È Ö × ×
ÓÐ Ö ÙÑ Ñ Ø Ö Ð ÕÙ ÔÓ×× × Ö ÙØ Ð Þ Ó
ÓÑÓ ÓÒØ Ö Ó¹ ¸ ÔÖ
×Ó Ð Ú Ö Ñ
ÓÒ× Ö Ó ×
Ñ ÒØ Ó × ØÓÖ ×

• Ð Ö ÙÖ º

Ð Ò ÔÖÓ ÙÞ ¸ Õ

Documento similar